Nieuwsbericht Ter inzagelegging omgevingsvergunning Brittenstein en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Gepubliceerd op: 30 mei 2018 13:55

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het project Brittenstein en hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld.

Het project betreft de realisatie van 56 nieuwe appartementen in twee zelfstandige volumes, in afwijking van het geldende bestemmingsplan, op de locatie Brittenburg in Leiderdorp. Om het project in afwijking van het bestemmingsplan te realiseren is een omgevingsvergunning vereist. De omgevingsvergunning wordt voor de planologische afwijking met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo verleend.
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen op geluid belaste locaties alleen woningen worden gerealiseerd indien hiertoe een afweging heeft plaatsgevonden waarbij het wettelijk kader uit de Wet geluidhinder in acht wordt genomen. Voor de te realiseren woningen dienen voor de geluidbelasting op de gevels hogere grenswaarden te worden vastgesteld. Het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Brittenstein ligt gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning ter inzage voor in het instellen van beroep.

Inzage
De omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken (dossiernummer 2017-0220-OG01) en het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder liggen vanaf 31 mei 2018 tot en met 11 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij resultaatteam Bouwen & Wonen. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1.

De stukken zijn ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Instellen beroep
Diegene die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het beroepschrift moet bevatten: naam en adres, datum, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, kopie van het bestreden besluit, reden(en) van het beroep en een handtekening.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor moet u griffierecht betalen. Het verzoek moet bevatten: naam en adres, datum, besluit waartegen beroep is aangetekend, kopie van het bestreden besluit, kopie van het beroepschrift, reden(en) van het verzoek, handtekening.

Crisis- en herstelwet
De omgevingsvergunning maakt de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk. Hierdoor is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsfase van deze omgevingsvergunning. Dit brengt onder meer met zich mee dat bij een eventueel beroep alle beroepsgronden in het beroeps-schrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Roberto Dinarina, tel. (071) 54 58 524 of via e-mailadres: r.dinarina@leiderdorp.nl
Voor vragen over het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het verlenen van hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de te realiseren woningen binnen de ontwikkellocatie Brittenstein kunt u contact opnemen met mevrouw E. Gort van de Omgevingsdienst West-Holland, tel. (071) 40 83 273.