Nieuwsbericht Ter inzagelegging ontwerp omgevingsvergunning Fietsverbinding Ruigekade

Gepubliceerd op: 13 april 2016 12:25

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken volgens artikel 3.12, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van het project Fietsverbinding Ruigekade Polder Achthoven, in afwijking van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Leiderdorp Bospolder, Doeshofpolder, Achthovenerpolder" (NL.IMRO.0547.OVruigekade-ON01).
Voor de omgevingsvergunning is de activiteit "planologische afwijking" op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wabo van toepassing.

Het project
Het project betreft een gemeentelijk initiatief ter uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma voor de Polder Achthoven. Het doel van het inrichtingsplan is om de polder open en groen te houden en toegankelijker te maken voor extensieve recreatie. Met het inrichtingsplan van dit project wordt het recreatief medegebruik voor fietsen en wandelen, alsmede door natuurontwikkeling de beleving van natuur gestimuleerd. Het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020.

Inzage
De ontwerp omgevingsvergunning, met de daarbij behorende stukken, en de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad (dossiernummer 2016-0043-OG01, zaaknummer Z/16/024541) liggen vanaf 14 april 2016 elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur, gedurende 6 weken, ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, bij de afdeling gemeentewinkel. De stukken kunt u tevens zelf tijdens openingstijden inzien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp.
De ontwerp omgevingsvergunning 'Fietsverbinding Ruigekade' is ook te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl alsmede via www.leiderdorp.nl. Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.OVruigekade-ON1.
Zienswijzen
Binnen de termijn van tervisielegging van de ontwerpbeschikking kan eenieder zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Fietsverbinding Ruigekade'.
  • Digitale zienswijzen moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders en kunnen worden gemaild naar RO@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Fietsverbinding Ruigekade''.
  • Mondelinge zienswijzen kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl


Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: D.van.der.Pol@leiderdorp.nl.


Kijk hier voor de bekendmaking.