Nieuwsbericht Tijdelijke verkeersmaatregelen Koninginnedag

Gepubliceerd op: 04 april 2012 00:00

Tijdens Koninginnedag is een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen rond het gemeentehuis en in de Kerkwijk van kracht. Hiervoor zijn twee verkeersbesluiten genomen.

Aubade

In verband met de aankomst van de muziekcorpsen, de aubade en het oplaten van de ballonnen is de Simon Smitweg tussen toegang terrein Cardea en de Willem-Alexanderlaan afgesloten. Muziekcorpsen en bezoekers hebben op deze manier genoeg vrije ruimte, zodat de veiligheid gewaarborgd is. De maatregelen op de Simon Smitweg zijn van kracht op maandag 30 april tussen 8.30 - 10.30 uur.

Vrijmarkt

Het andere verkeersbesluit betreft de gebruikelijke maatregelen in de Kerkwijk in verband met de jaarlijkse vrijmarkt. Deze maatregelen bestaan onder meer uit:

  • het instellen van een parkeerverbod voor een deel van de Hoofdstraat en Hoogmadeseweg;
  • het toestaan van parkeren half op het trottoir op een deel van de Hoofdstraat;
  • en het instellen van een vrachtwagenverbod op de Hoofdstraat tussen Willem de Zwijgerlaan en Resedastraat.

De maatregelen in de Kerkwijk zijn van kracht op maandag 30 april tussen 7.30 – 17.00 uur.

Inzage
De verkeersbesluiten liggen vanaf woensdag 4 april tot en met 9 mei ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Dit kan tot en met 26 april 2012. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat tenminste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunnen belanghebbende ook, onder voorwaarden van het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.