Nieuwsbericht Toekomstvisie Leiderdorp 2025

Gepubliceerd op: 20 juni 2012 00:00

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om een visie op de toekomst van Leiderdorp op te stellen als vervolg op de toekomstvisie Leiderdorp 2015. Op 18 juni  besprak de commissie Bestuur & Maatschappij de concept Toekomstvisie Leiderdorp 2025.

Vier vragen aan burgemeester Laila Driessen over de Toekomstvisie 2025 ‘Bewegen in verandering’

mw. L.M. Driessen-Jansen
Waarom maakt het college een Toekomstvisie 2025?

 ,,De Toekomstvisie die Leiderdorp nu heeft, loopt op zijn einde. Het is belangrijk de koers van Leiderdorp in de komende jaren te bepalen. Er gebeurt veel om ons heen, onze omgeving verandert. De vorige toekomstvisie had een sterke nadruk op ruimtelijke ontwikkelingen, vooral op grote ruimtelijke projecten zoals W4 en het Centrumplan. De nieuwe Toekomstvisie hebben wij als werktitel ‘Bewegen in verandering’ meegegeven. In deze visie verschuift de aandacht van de ruimtelijke thema’s uit de vorige visie naar maatschappelijke thema's en de rol die wij als eerste overheid daarin moeten, kunnen en willen spelen.”

Hoe komt een Toekomstvisie tot stand?

,,Wij hebben de toekomstvisie schematisch uitgewerkt op thema's. De rode draad daarbij is dat we uitgaan van de ontwikkelingen die op ons afkomen en die invloed hebben op de taken die de gemeente uitvoert. Daar willen wij adequaat op inspelen en klaar voor zijn. Dan is het belangrijk kritisch te kijken naar het werk van de gemeente, wat doen wij wel en wat doen wij niet. Kunnen wij taken overdragen aan andere partijen en slagen wij er in efficiënt met hen samen te werken? Daarnaast willen wij het besef laten groeien dat Leiderdorp van de inwoners is en dat u als inwoner ook zelf een bijdrage kunt leveren aan goed  wonen, goed  werken en goed leven in Leiderdorp.”

Wat zijn de belangrijkste onderwerpen in de Toekomstvisie?

,,Bij het opstellen van deze toekomstvisie is gekeken naar Leiderdorp vanuit de leidende gedachte: ’Samenleven in rust en ruimte met een open blik naar de regio’. Kenmerk van deze gedachte is het thuisgevoel in Leiderdorp;  het  wonen in een rustige, veilige woonomgeving waar wij onze natuur  koesteren en benutten voor recreatie met behoud van de agrarische functie. Wij willen een dynamische gemeente zijn en blijven vernieuwen, verbeteren en ontwikkelen. Samen leven is samen doen: betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen is onontbeerlijk.”


Kunnen inwoners van Leiderdorp ook meepraten en meedoen?

,,Ja zeker. En dan richt ik mij graag rechtstreeks tot alle inwoners. Wij hechten zeer aan uw mening en wij willen heel graag dat u met ons meedenkt. U kunt meedoen met ons burgerpanel (begin juli tot half augustus). Ook organiseren wij op 29 augustus een meedenkavond waarbij iedereen wordt uitgenodigd om met raadsleden, collegeleden en met elkaar  in gesprek te gaan. De uitkomsten van het burgerpanel en de meedenkavond worden meegenomen bij de raadsbehandeling over de Toekomstvisie 2025 in oktober.”