Nieuwsbericht Uitspraak Raad van State beroep bestemmingsplan Nieuw Centrum en de gevolgen voor de BSW

Gepubliceerd op: 13 februari 2013 00:00

Woensdag 13 februari 2013 deed de Raad van State uitspraak over het beroep tegen het bestemmingsplan Nieuw Centrum. Het bestemmingsplan Nieuw Centrum maakt onder meer uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof en nieuwbouw van de Brede School West mogelijk.

Voor het gebied waar de uitbreiding van Winkelhof is gepland, heeft de Raad van State geoordeeld dat er vanwege de nadere motivering voldoende is om "de rechtsgevolgen in stand te houden". Dit betekent dat de bestemming van dat plandeel onverkort van kracht wordt.

De Raad van State vernietigt het plandeel met de bestemming maatschappelijk, voor zover dat voorziet in de realisering van de BSW. Dit betekent dat het oude bestemmingsplan daar nog steeds van kracht is.
De reden van de Raad van State dat het bestemmingsplan voor het deel BSW is vernietigd, is dat niet inzichtelijk is gemaakt dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke onderbouwing voor het onderdeel Geluid. Hoewel niet wettelijk verplicht, op grond van de Wet geluidhinder, is de Raad van State van mening dat de te verwachten geluidbelasting op de gevel toch nader had moeten worden onderzocht/onderbouwd. Voor de onderwerpen Omvang, Verkeersaspecten, Parkeren en Luchtkwaliteit is het beroep tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard.
Volgens de Raad van State is de gemeente niet voldoende nagegaan of de geluidbelasting in overeenstemming is met een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor de Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan is al een raadsbesluit genomen om de wegen als 30 km-zone in te richten. De gemeente heeft akoestisch onderzoek gedaan naar een situatie met wegen als 50 km-zone. De Raad van State vindt dat er niet zonder meer  van uit kan worden gegaan dat de geluidbelasting op voornoemde wegen bij een rijsnelheid van 30 km/uur tot een zodanige afname van de geluidbelasting zal leiden dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden.

De gemeente beraadt zich nu op de volgende stappen. Gezocht wordt naar een oplossing met de minste vertraging voor de bouw van de Brede School West.

Klik in de bijlage op de link voor de uitspraak van de Raad van State en de brief aan de raad.