Nieuwsbericht Vaststelling bestemmingsplan ‘Polder Achthoven 2016’

Gepubliceerd op: 13 juli 2016 12:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 4 juli 2016 het bestemmingsplan 'Polder Achthoven 2016' (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied is aan de noord- en oostkant begrenst door de gemeentegrens. Aan de zuidzijde vormt het midden van de Oude Rijn (tevens gemeentegrens) de plangrens. Aan de westzijde wordt de plangrens gevormd door de Does en de Dwarswatering. In de noordwesthoek sluit de plangrens aan op de grens van de bebouwde kom van Leiderdorp en vervolgens op de A4. Het bedrijventerrein Lage Zijde is niet opgenomen in het plan, hiervoor is in 2014 een actueel bestemmingsplan vastgesteld.

Ontwikkelingen
Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Wel maakt het een aantal kleinschalige nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Het project fietsverbinding Ruigekade is in het bestemmingsplan opgenomen. In paragraaf 2.10 van het bestemmingsplan staan alle ontwikkelingen beschreven.

Wijzigingen ten behoeve van vaststelling
Met de gewijzigde vaststelling zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerpbestemmingsplan. De aanleiding hiervoor zijn de ontvangen zienswijzen. Tevens zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen aangebracht. Voor een overzicht van de ingekomen reacties en de aangebrachte wijzigingen is de Nota zienswijzen opgesteld. Deze nota is opgenomen bij het bestemmingsplan en dus voor eenieder raadpleegbaar.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 en het raadsbesluit liggen met ingang van 14 juli tot en met 24 augustus gedurende zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via: http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPPolderachthoven-VG01 .

Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. U kunt binnenlopen op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur en op woensdag tot 20.00 uur. Wilt u een toelichting? Maakt u dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.


Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071 54 58 536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.