Nieuwsbericht Vaststelling bestemmingsplan ‘Woningbouw Cardea-locatie’

Gepubliceerd op: 16 maart 2016 10:15

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 7 maart 2016 het bestemmingsplan 'Woningbouw Cardea-locatie' (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPcardealocatie-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.


Het plangebied betreft (een gedeelte van) het braakliggend terrein op de hoek van de Simon Smitweg achter de nieuwbouwlocatie van Cardea en grenzend aan de wijk Holtlant. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 47 woningen, waaronder 7 sociale huurwoningen, mogelijk.


Wijziging ten behoeve van vaststelling
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) enkele wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit.


Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan 'Woningbouw Cardea-locatie' ligt met ingang van 17 maart 2016 tot en met 27 april 2016 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens openingsuren (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) kunt u het bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan 'Woningbouw Cardea-locatie' zijn ook digitaal beschikbaar via het raadsinformatiesysteem (www.raadleiderdorp.nl) en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website raadpleegbaar via http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.BPcardealocatie-VG01.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

- Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

- Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;

- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Roland de Groot, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458500, e-mail: rdegroot@leiderdorp.nl.