Nieuwsbericht Vaststelling bestemmingsplan Boterhuispolder

Gepubliceerd op: 10 november 2010 00:00

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 11 oktober 2010 het bestemmingsplan Boterhuispolder (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPBoterhuispolder-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied betreft het Leiderdorps grondgebied van de Boterhuispolder.

Wijziging
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn er in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) enkele wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in de bij de stukken behorende Staat van wijzigingen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Boterhuispolder ligt met ingang van 11 november 2010 tot en met 22 december 2010 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingsuren in het gemeentehuis, Statendaalder 1 in Leiderdorp. Het raadsbesluit en het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Boterhuispolder is ook in te zien op de gemeentelijke website (www.leiderdorp.nl) en op de landelijke website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0547.BPBoterhuispolder-VG01

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks van de afdeling Beleid & Projecten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 071-54 58 536 (tijdens werkdagen tot 14.30 uur bereikbaar).