Nieuwsbericht Vaststelling bestemmingsplan W4

Gepubliceerd op: 19 maart 2013 00:00

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp bij besluit van 4 februari 2013 het bestemmingsplan ‘W4’ (identificatienummer: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied betreft (een gedeelte van) de wijken: Kerkwijk, Elisabethhof en Kalkhaven, waarbij het gebied wordt begrensd door de Persant Snoepweg, de Dwarswatering, de Does en de Mauritssingel, Ericalaan, Acacialaan.

Ontwikkelingen
Hoewel het bestemmingsplan met name de bestaande situatie vastlegt, zijn ook nieuwe ontwikkelingen in het plan ondergebracht, zoals de verbreding van de A4 en woningbouw op de Plantage en Mauritssingel/Boomgaardlaan. De onderdelen uit de gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan zijn nog niet concreet genoeg om in het bestemmingsplan op te nemen. De deelgebieden van de gebiedsvisie zijn daarom op basis van de bestaande situatie bestemd.

Wijziging ten behoeve van vaststelling
Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn in de toelichting, de bestemmingsplanregels en de verbeelding (plankaart) een aantal wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn opgesomd in het raadsbesluit.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘W4’ en het raadsbesluit liggen met ingang van 21 maart tot en met 1 mei 2013 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl  (planID: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website http://ro-online.leiderdorp.org/2008/NL.IMRO.0547.BPw4-VG01  Het bestemmingsplan kan ook tijdens openingstijden (op werkdagen van 8:30 uur tot 12:30 uur) worden ingezien in het gemeentehuis.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de aangebrachte wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het bestemmingsplan kunt u van maandag t/m donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met Petra de Goei tel: (071) 54 54 830, e-mail: pdegoei@leiderdorp.nl