Nieuwsbericht Vaststelling wijzigingsplan Brede School Oude Dorp

Gepubliceerd op: 10 november 2010 00:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat het college bij besluit van 26 oktober 2010 het wijzigingsplan Brede School Oude Dorp aan de Kastanjelaan heeft vastgesteld.

Het wijzigingsplan betreft het vergroten van de in het bestemmingsplan opgenomen maatvoering met maximaal 10%. Door hiervan gebruik te maken is het mogelijk om de nieuwe brede school op de huidige locatie aan de Kastanjelaan te realiseren.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang 11 november 2010 tot en met 22 december 2010 zes weken ter inzage gedurende openingsuren bij de receptie in het gemeentehuis, Statendaalder 1 in Leiderdorp. Het vastgestelde wijzigingsplan is te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.05470000BSODVS01-

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van wijzigingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep in worden gesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking (23 december 2010). Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks van de afdeling Beleid & Projecten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 071-545 85 36 (tijdens werkdagen tot 14.30 uur bereikbaar). Met (algemene) vragen over het project Brede School Oude Dorp kunt u terecht bij Joke Boot, tel. (071) 54 58 8 57.