Nieuwsbericht Vaststelling wijzigingsplan Zijldijk 41

Gepubliceerd op: 23 maart 2016 10:25

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het zij op 15 maart 2016 het wijzigingsplan 'Zijldijk 41' hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt samen met het vaststellingsbesluit van donderdag 24 maart 2016 tot en met woensdag 4 mei 2016 ter inzage.

Inhoud wijzigingsplan
Het plangebied betreft de percelen behorend bij de agrarische bedrijfswoning met het adres Zijldijk 41. Het wijzigingsplan Zijldijk 41 wijzigt de bestemming 'Agrarisch met waarden – natuur en landschap' naar 'Wonen'. De planwijziging voldoet aan de voorwaarden zoals verwoord in artikel 3.6.2 en 3.6.3 van het bestemmingsplan Boterhuispolder. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan na planwijziging worden gebruikt als burgerwoning.

Inzage
Het wijzigingsplan Zijldijk 41 is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0547.WPzijldijk41-VG01). Tevens is een pdf-versie te vinden op de gemeentelijke website via: http://ro-online.leiderdorp.org/productie/NL.IMRO.0547.WPZijldijk41-VG01.

Het wijzigingsplan Zijldijk 41 kan ook tijdens openingstijden worden ingezien bij de receptiebalie in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp. Wilt u een toelichting? Maak dan een afspraak.

Beroep
Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van de ter inzage legging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • -Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt.

Inwerkingtreding
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het wijzigingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovengenoemd adres. Vermeldt u dan wel duidelijk dat u beide doet. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook later in de beroepsprocedure indienen. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn als geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure van het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol, beleidsmedewerker Ruimte, tel: 071-5458536, e-mail: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.