Nieuwsbericht Verbetering uitbreidingsplan Winkelhof een eind op weg

Gepubliceerd op: 22 februari 2012 00:00

Hoe staat het met de uitbreidingsplannen van Winkelhof? Die vraag werd 8 februari beantwoord tijdens een presentatie aan de leden van de gemeenteraad. Wereldhave, de eigenaar van het winkelcentrum, meldde toen de tussenstand.

Een prettig en aantrekkelijk winkelgebied. Dat doel staat Wereldhave voor ogen met de uitbreiding van Winkelhof op de plek van het oude gemeentehuis. Nieuwe inzichten, marktontwikkelingen en wensen van gebruikers dwingen het concern het in 2009 ingediende bouwplan te veranderen. Wat zijn die veranderingen:

  • Wereldhave wil de uitstraling van Winkelhof vergroten: minder entrees, een aantrekkelijk dorpsplein en  verplaatsing van de laad- en loszône aan de Engelendaal moeten daarvoor gaan zorgen.
  • Het concern wil ook de routing in het winkelcentrum verbeteren:de winkels in de nieuwbouw moeten zoveel mogelijk op hetzelfde winkelniveau komen als in het huidige centrum. Het plein wordt dus niet verdiept zoals eerder was bedacht.
  • Aan de kant van Soeverein heeft Winkelhof veel loze ruimte. Wereldhave wil hier meer winkelruimte maken en beter integreren in het winkelcentrum.

Wereldhave heeft haar nieuwe plannen voorgelegd aan alle belanghebbenden. De verenigingen van eigenaren (VVE) van Winkelhof en het bestuur van de winkeliersvereniging kunnen zich daarin vinden. Ook het college van burgemeester en wethouders is bereid mee te werken aan aanpassingen van het bouwplan, mits deze passen binnen de kaders van het bestemmingsplan. Het bestuur van de Omwonendenvereniging Centrumplein (OVC) heeft zich - na raadpleging van haar leden - in principe akkoord verklaard met de nieuwe plannen van Wereldhave.

Klankbordgroep
In het laatste klankbordgroepoverleg is afgesproken, dat Wereldhave een landschapsarchitect enkele varianten laat uitwerken voor het plein. Die worden besproken met de klankbordgroep en ook voorgelegd aan de groenbelangenverenigingen, adviescommissie woningbouw en woonomgeving VAC Leiderdorp, hulpdiensten en standplaatshouders.Daarnaast gaat een architect in opdracht van Wereldhave alle wijzigingen uitwerken in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp vormt de basis voor de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag. Daar waar nodig worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Eén ervan is dat aangetoond dient te worden dat er geen verkeersproblemen ontstaan door wijziging van de rijrichting in de bestaande en nieuw geplande parkeergarage. De OVC vroeg in dit kader aandacht voor de files die nu vaak op de Heinsiuslaan ontstaan vanwege de slechte doorstroming bij het verkeerslicht bij Engelendaal. Dit knelpunt baart ook wethouder Kees Wassenaar zorgen. Hij laat onderzoeken of een extra strook voor rechtsafslaand verkeer vanaf de Heinsiuslaan naar Engelendaal uitkomst kan bieden. Er moet in zijn ogen hoe dan ook een betere oplossing komen.

Alternatief idee strookt niet met visie
Actiegroep Van Lennepdreef presenteerde eind vorig jaar een alternatief idee voor de uitbreiding van Winkelhof om het verkeer op de Heinsiuslaan te verminderen en de weg veiliger te maken : maak de nieuwe winkels aan de Heinsiuslaan boven de bevoorradingszone en bouw de parkeergarage aan de Engelendaal. Gemeente, Wereldhave en OVC-bestuur zien geen heil in dit voorstel. Het strookt niet met de visie van Wereldhave over een betere uitstraling van het winkelcentrum en zo veel mogelijk winkelen op gelijk niveau. Bovendien zou de uitstraling van het winkelcentrum aan de zijde van de Engelendaal verminderen. Omdraaien zou een zeer grote afwijking zijn van het schetsplan dat destijds na een zorgvuldig proces van coproductie met alle stakeholders  ontwikkeld is en uiteindelijk door de raad is vastgesteld. Dit voorstel zou betekenen dat het gehele proces weer overnieuw gedaan zou moet worden en geen van de partijen voelt daarvoor.

Planning
Wereldhave denkt in het najaar het voorlopig ontwerp te presenteren aan college, raad en inwoners. Daarna start de procedure om de omgevingsvergunning te verkrijgen. De proceduretijd daarvan hangt mede af van de uitspraak van de Raad van State. Begin 2013 kan naar verwachting gefaseerd gestart worden met de eerste bouwactiviteiten.