Nieuwsbericht Verbetering waterhuishouding Zijlkwartier

Gepubliceerd op: 20 juni 2014 00:00

Nieuwsoverzicht voortgang
Klik hier voor een actueel nieuwsoverzicht over de voortgang.

Definitief ontwerp verbetering waterhuishouding Zijlkwartier

Op 16 december is de gemeenteraad akkoord gegaan met het uitvoeringsbudget voor de te nemen maatregelen om de wateroverlast in het Zijlkwartier aan te pakken. Het definitief ontwerp vindt u hier.

Presentatie ontwerpen Zijlkwartier
Op 10 juli 2013 zijn de waterhuishoudkundige ontwerpen gepresenteerd. Het verslag, de presentatie en de conceptrapportage vindt u hier.

Op 14 november 2013 is het concept van het definitieve ontwerp gepresenteerd. Het verslag en de presentatie vindt u hier.

Informatiebijeenkomst Zijlkwartier
De gemeente heeft samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland een gebiedsstudie uitgevoerd om achter de oorzaken te komen en oplossingsrichtingen te bieden voor de (grond)wateroverlast in het Zijlkwartier. Hiervoor is donderdag 26 september 2011 een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners van het Zijlkwartier. Alle bewoners van het onderzoeksgebied in het Zijlkwartier hebben een vragenlijst toegestuurd gekregen waarop zij konden aangeven hoe, wanneer en in welke mate zij de meeste wateroverlast ervaren. Hieruit is veel nuttige informatie gekomen die, samen met de informatie uit de gesprekken die gevoerd zijn tijdens de informatieavond, als input diende voor de uitvraag (probleemstelling) voor de gebiedsstudie. Daarnaast is een klachtenonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de gebiedsstudie.

Klankbordgroep
Om bewoners te betrekken bij het onderzoek, is tijdens de informatieavond een klankbordgroep samengesteld, die uit bewoners bestaat verdeeld over het onderzoeksgebied. De klankbordgroep heeft meegedacht over de uitvraag voor de gebiedsstudie en was hierbij is als vertegenwoordiging van de buurtbewoners nauw betrokken.

Waterplan
Het onderzoek naar de mogelijke oorzaken en gevolgen naar de grondwateroverlast in het Zijlkwartier maakt deel uit van het waterplan 2011-2015, dat op 13 december 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het waterplan is in te zien op de website van de gemeente Leiderdorp via www.leiderdorp.nl/water -> waterplan

Uitkomst gebiedsstudie
Tijdens een bewonersbijeenkomst op dinsdag 11 september 2012 zijn de uitkomsten van de gebiedsstudie gepresenteerd. Hieronder vindt u de daarbijbehorende documenten:

- Presentatie
- Samenvatting en rapportage gebiedsstudie
- Verslag 

Tijdens de bewonersavond is gevraagd om uitleg over de waterwet en verantwoordelijkheid gemeente / bewoners, een omschrijving van de waterwet is te vinden in het waterloket: http://www.leiderdorp.nl/groen_en_milieu/water/waterloket/gemeentelijke_watertaken 

Opstellen ontwerp ter verbetering van de waterhuishouding

In maart 2013 is gestart met het opstellen van een ontwerp ter verbetering van de waterhuishouding. Bewoners zijn hierover middels een nieuwsbrief geinformeerd. Deze nieuwsbrief is te downloaden via onderstaande link:

- Nieuwsbrief Zijlkwartier maart 2013

Presentatie Definitief Ontwerp

Tijdens de bewonersbijeenkomst van november 2013 is het definitief ontwerp gepresenteerd. Het verslag, de presentatie en het definitief ontwerp vindt u op: http://www.leiderdorp.nl/groen_en_milieu/water/waterhuishouding_zijlkwartier/nieuws/informatiebijeenkomst_zijlkwartier,_14-11-2013_