Nieuwsbericht Vergaderingen

Gepubliceerd op: 04 mei 2010 00:00

Presentatie avond
(presentaties zijn openbaar en uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming plaats)
Dinsdag 11 mei 2010, aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
Gespreksleider: Ed Grotaarts

Agenda:

20.00 - 20.45  uur      Tennisverenging LTC de Munnik
20.45 - 21.00 uur       Pauze
21.00 - 21.45 uur       Rijnhart Wonen, Woningmarkt en Woonruimteverdeling

Commissie Bestuur en Maatschappij en Commissie Ruimte
Gecombineerde vergadering
Maandag 17 mei 2010, aanvang 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
Voorzitter: Hugo Langenberg

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Beëdiging burgerraadsleden
  4. Vragenronde
  5. Ingekomen stukken
  6. Mededelingen (regio)
  7. W4

Informatieverstrekking door de portefeuillehouder

1. Rekenkamer eindrapport Jongerenwerk
Eerste bespreking van het rapport en gelegenheid om vragen te stellen aan leden van de Rekenkamer. (Technische vragen dienen vooraf gesteld te worden per mail)

2. Notitie tussentijdse evaluatie van de IBO rond de BSW Daltonschool De Leeuwrik te Leiderdorp
Ter bespreking

3. Vergadering Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland 26 mei 2010 
Ter bespreking
Aanwijzen van de voorsitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland.
Begrotingswijziging aansluiten gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Rijnwoude.

De stukken van Holland Rijnland zijn digitaal beschikbaar via http://www.hollandrijnland.net/vergaderingen/algemeen-bestuur/26-05-10/agenda-en-stukken-algemeen-bestuur-26-mei-2010-18.00u.-19.30u.-corpus-oegstgeest en liggen ter inzage in de leeskamer

4. Verordening Adresnaamgeving en -nummering 2010 en woonplaatsbesluit
Door een nieuwe verordening vast te stellen, waarin adresnaamgeving en nummering zijn geregeld, voldoen we aan de eisen van de Wet BAG. Met het formeel vaststellen van de woonplaats 'Leiderdorp' sluiten we aan op de afspraken die eerder zijn vastgelegd in het op 11 mei 2006 afgesloten convenant, tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van VROM en TNT Post. Ter besluitvorming in de raad van 31 mei 2010.

5. Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG) 2010 en de bijbehorende specifieke kredietaanvragen
Deze rapportage informeert over de geprognosticeerde financiële stand van zaken. Met het vaststellen van de (gewijzigde) resultaten van de          respectievelijke grondexploitaties wordt het financiële kader per project vastgelegd. De GIG geeft voor de ruimtelijke projecten een nadere       onderbouwing van het nog vast te stellen jaarverslag van de gemeente. Na vaststelling van de GIG worden de financiële consequenties tevens             meegenomen in de begroting.Ter besluitvorming in de raad van 31 mei 2010

6. Kunst- en cultuurprojecten
In 2009 was een aantal projecten gepland waarvoor middelen uit de reserve        Kunst en         Cultuur beschikbaar gesteld waren. De projecten kunstwerk    begraafplaats,            Boterhuispolder en Heemtuin '09 zijn niet uitgevoerd in 2009.         De onttrekking uit de reserve heeft voor deze projecten dan ook niet       plaatsgevonden in 2009. Het verzoek           is nu om deze middelen in 2010 weer          beschikbaar te stellen.Ter besluitvorming in        de raad van 31 mei 2010.

7. Discussienotitie Participatie
Ter bespreking
De invoering van de Wet participatiebudget en het bereiken van de beleidshorizon van de Reintegratievisie 'Investeren in Mensen 2007 - 2010'  zijn aanleiding om de kaders van het participatiebeleid te heroverwegen. De kaders die de raad gaat vaststellen worden uitgewerkt  in de 'Beleidsvisie Participatie'.

8. Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering Bestuur en Maatschappij van 12 april 2010 en lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering Ruime van 13 april 2010
Als er voor de vergadering per mail geen wijzigingen zijn gemeld aan de griffie wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld

9. Rondvraag
10. Sluiting (23.00 uur)