Nieuwsbericht Vergaderingen april 2011

Gepubliceerd op: 30 maart 2011 00:00

Commissie Bestuur en Maatschappij
Op maandag 4 april vergadert de commissie Bestuur en Maatschappij, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
- Vragenronde
- Ingekomen stukken|
- Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU)
 In dit voorstel is de vraag aan de raad de aanvraag MAU 2011-2013 formeel te bevestigen. Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
- Ontwerp begroting Servicepunt 71 2011-2015
 Brief van Servicepunt 71 d.d. 16 februari 2011 (Lijst ingekomen stukken raad 14 maart    2011) waarin de vraag aan de raad is voor 5 april 2011 zijn zienswijze bekend te maken en memo van afdeling Financiën.
- Begrotingswijziging 4 2011
Vaststellen van begrotingswijziging 4 2011.  Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
- Veegbesluit jaarrekening 2010
Doel van dit voorstel is de raad te informeren over overschrijdingen en over het nieuw te    verwachten jaarrekeningsaldo en vooruitlopend op de definitieve jaarrekening de resultaatbestemming vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
- Dienstverleningsovereenkomst  Wet Werk en Inkomen Leiden-Leiderdorp 2011-2012
Het opstellen en uitvoeren van de Dienstverleningsovereenkomst is een   collegebevoegdheid, maar zoals afgesproken voorgelegd aan de raad.

  1. Instemmen met de dienstverleningsovereenkomst Leiden - Leiderdorp voor de uitvoering van de sociale dienst voor de periode 2011 tot en met 2012;
  2. Instemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst

Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
- Verantwoording prestaties 2008-2011 en prestatieafspraken 2011-2013
De sociale diensten van Leiderdorp en Leiden werken vanaf 1 januari 2007 samen. In de   dienstverleningsoverkomst zijn/worden  afspraken gemaakt over de prestaties. In dit voorstel is de vraag in te stemmen met de verantwoording over 2010 en met de afspraken voor 2011. Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
-  Verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening.
De bijgaande Verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst Wet sociale werkvoorziening 2010   vaststellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige verordening plaatsingsvolgorde wachtlijst wet sociale werkvoorziening 2008. Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
-  Mededelingen (regio)
-  Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissievergadering van 28 februari 2011.
-  Rondvraag

 

Commissie Ruimte
Op dinsdag 5 april vergadert de commissie Ruimte, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

 - Opening
-  Vaststellen agenda
-  Vragenronde
-  Ingekomen stukken

  • Brief van Milieudienst West Holland over het standpunt van de Leiderdorpse vertegenwoordiging t.a.v. wijziging van de grondslag van de stemverhouding in het Algemeen Bestuur.
  • Brief van Kamer van Koophandel, Leiderdorpse Ondernemersvereniging en Platform Bedrijfsleven Rijnland over de Ringweg Oost. Een eventueel college standpunt over de Ringweg Oost voegen we na ontvangst toe. 

- Mededelingen

  • Regio
  • Gemeentelijke integrale grondexploitaties (GIG) 

- Kleine Zandput
Op 15 februari 2010 is besloten de Kleine Zandput en Groene Scheg een andere invulling    te geven en samen met bewoners te kijken naar de mogelijkheden voor en te komen tot een nieuwe inrichting van de Kleine Zandput. In dit voorstel wordt het gekozen ontwerp voorgelegd aan de raad. Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011
-  Plan van aanpak gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan
In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan.  Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
-  Parkeerproblematiek Ommedijk
In de raad van 14 maart jl. heeft BBL vragen gesteld over de parkeerproblematiek     Ommedijk. Afgesproken is dit onderwerp nader te bespreken in de commissie.
-  Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst
De Regeling Milieudienst West-Holland te wijzigen (vijfde wijziging) en  akkoord te gaan    met toetreding tot de regeling van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2012. Ter besluitvorming in de raad van 18 april 2011.
-  Lijst van toezeggingen en samenvattend verslag van de commissie Ruimte van 1 maart 2011
-  Rondvraag