Nieuwsbericht Vergaderingen in maart

Gepubliceerd op: 09 maart 2011 00:00

Raadsvergadering

Op maandag 14 maart vergadert de gemeenteraad in het gemeentehuis van Leiderdorp, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

- Opening
- Vaststellen agenda
-  Vragenronde
-  Interpellatiedebat aangevraagd door het CDA over de eventuele verplaatsing van Vliko naar de Munnikkenpolder.
In de commissie Ruimte van 1 maart heeft naar aanleiding van vragen van het CDA over dit onderwerp en de antwoorden van het college een kort debat plaatsgehad. Het CDA heeft verzocht hier in de raad een vervolg aan te geven.
-  Beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten
De vraag aan de raad is de beleidsnotitie Afkoop sociale woningbouw bij kleine projecten vast te stellen. In de raad van 31 januari zijn twee amendementen ingediend op dit voorstel. Bij beide amendementen staakten de stemmen. Deze worden nu opnieuw in stemming gebracht.
-  Verordening op de ambtelijke bijstand van de raad en de fractieondersteuning 2011
In verband met een aantal wijzigingen in de praktijk is de verordening geactualiseerd.
-  Instellen werkgeverscommissie Griffie conform art. 83 Gemeentewet
Het vaststellen van de samenstelling, taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie voor de griffie wordt vastgelegd in de Verordening Werkgeverscommissie ex artikel 83 Gemeentewet.
-  Begrotingswijziging 3 boekjaar 2011
Vaststellen van begrotingswijziging 3; boekjaar 2011
Marktverordening
Vaststellen van de marktverordening 2011
-  Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie participatie 2011 - 2014
Het vaststellen van het beleidsplan Bevordering van arbeidsparticipatie in een tijd van bezuinigingen, Beleidsvisie Participatie 2011 – 2014.
-  Subsidiebeleid
Het vastleggen van de financiële kaders voor subsidiëring in 2012. Het gaat om het plafond voor het subsidieprogramma en het plafond voor de productgerichte exploitatiesubsidies.
-  Kaderstelling/prioritering subsidieverlening 2012
Vaststellen van de prioritering/kaderstelling voor de subsidieverlening 2012.
-  Notulen van de vergadering van 31 januari 2011 en lijst van toezeggingen
-  Ingekomen stukken en mededelingen
-  Sluiting

De uitgebreide agenda vindt u op www.raadleiderdorp.nl

 

Regiocommissie

Op woensdag 16 maart vergadert de regiocommissie, aanvang 20.00 uur. Op de agenda staat:

-  Opening
-  Vaststellen agenda
-  Vragenronde
-  Ingekomen stukken
-  Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland (HR)
Bespreken van de AB-vergadering van 23 maart 2011 en formuleren van een commissie advies/standpuntbepaling voor de Leiderdorpse vertegenwoordiging in het AB van HR. Agenda en stukken digitaal beschikbaar op de website van Holland Rijnland http://www.hollandrijnland.net/ onder vergaderingen.
-  RDOG Hollands Midden AB vergadering 30 maart
Vooruitblik www.rdoghm.nl/Bestuur-RDOG/Vergaderdata (nog geen stukken beschikbaar)
-  Mededelingen (regio)
Terugkoppeling AB vergadering Milieudienst West Holland 7 maart 2011
-  Samenvattende verslagen van de regiocommissievergaderingen van 22 november 2010
-  Rondvraag
-  Sluiting

 

Vergadering Holland Rijnland

Op woensdag 23 maart vergadert Holland Rijnland in het gemeentehuis van Oegstgeest, aanvang: 20.00 uur. Voor de uitgebreide agenda kunt u kijken op www.hollandrijnland.net

- Opening en vaststelling agenda
-  Het aanwijzen van de heer H.B. Eenhoorn als lid van het Dagelijks Bestuur
   Holland Rijnland.
- Verslag en Toezeggingenlijst Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2010
- Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven
- Focus 2014: Strategische Agenda voor de bestuursperiode 2010-2014
- Meerjarenprogramma voortijdig schoolverlaten
- RMC beleidsplan 2011-2014 regio 026 Zuid Holland Noord
- Uitgangspunten opstellen begroting 2012
- Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010
- Samenstelling Algemeen Bestuur en stemmen in het Algemeen Bestuur
- Rondvraag en Sluiting