Nieuwsbericht Voorontwerp bestemmingsplan Schansen e.o. ter inzage

Gepubliceerd op: 30 september 2009 00:00

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp maken bekend dat met ingang van donderdag 1 oktober 2009 voor een periode van zes weken het voorontwerpbestemmingsplan Schansen e.o. ter inzage ligt.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Statendaalder 1, en kan worden ingezien (digitaal en op papier) dagelijks van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Binnen de genoemde termijn is het voorontwerpbestemmingsplan beschikbaar gesteld op http://www.leiderdorp.nl. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook verbeeld op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plangebied betreft de wijk Schansen en Dreven en een deel van Vogelwijk. Het gebied heeft een omvang van circa 20 hectare en wordt begrensd door de Vronkenlaan, de bebouwing aan de Van der Marckstraat, de Lijnbaan, Rietschans en de Engelendaal. Binnen het plangebied vervangt dit bestemmingsplan alle oudere ter plaatse geldende bestemmingsplannen.

Omgang reacties
Binnen de gestelde termijn van zes weken (met ingang van donderdag 1 oktober 2009 tot en met woensdag 11 november) kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk, digitaal dan wel mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via post­bus 35, 2350 AA Leider­dorp, onder vermelding van zienswijze voorontwerpbestemmingsplan "Schansen e.o.".
  • Digitale zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen gemaild worden naar het volgende e-mail adres: info@leiderdorp.nl, onder vermelding van zienswijze voorontwerpbestemmingsplan "Schansen e.o.".
  • Mondelinge zienswijze kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis (Statendaalder 1). U kunt hiervoor contact opnemen met Roland de Groot, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 58 523

Verdere procedure
Het voorontwerpbestemmingsplan zal toegezonden worden aan verscheidene instanties voor het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1 Bro). Na de inspraak en overleg worden de reacties gebundeld en voorzien van een gemeentelijke reactie. Het voorontwerpbestemmingsplan zal dan omgezet worden naar een ontwerpbestemmingsplan.

Nadere informatie
Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Roland de Groot, bereikbaar op het telefoonnummer (071) 54 58 523.