Nieuwsbericht Vragen en antwoorden inloopavonden 20 en 21 januari

Gepubliceerd op: 22 januari 2016 16:55

Woensdag 20 en donderdag 21 januari kregen alle inwoners, ondernemers, verenigingen en (maatschappelijke) organisaties de gelegenheid vragen te stellen met betrekking tot de mogelijke noodopvang in Leiderdorp.
De inloopbijeenkomsten zijn goed bezocht. Iedereen kreeg de gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met college van burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden, ambtenaren, het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en Vluchtelingenwerk.
Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn veel vragen gesteld. De vragen die we tot nu toe kunnen beantwoorden vindt u in de lijst hieronder. Deze lijst wordt nog aangevuld. Heeft u nog een vraag, dan kunt u dit per email aangeven via info@leiderdorp.nl.

Voor de algemene vragen en antwoordenlijst, klik hier.

Veiligheid

Wat kost de extra politie surveillance, wie gaat dat betalen?
Hier zijn geen extra gemeentelijk kosten aan verbonden. Politie en gemeente zetten zich in voor een veilige woon- en leefomgeving en passen hun prioriteiten hier op aan.

Geldt er een avondklok?
Nee, er geldt geen avondklok. Wel is het de vluchtelingen niet toegestaan om na 22.00 uur bezoek op locatie te ontvangen.

Buitenruimte

Kan er extra aandacht komen voor het netjes houden van de ruimte rondom de noodopvang?
Daar zullen we, samen met COA extra aandacht voor hebben.

Kunnen de tunnels nabij de opvanglocatie veiliger gemaakt worden?
Dit zullen we doen. We denken in eerste instantie aan een fellere verlichting en aanbrengen van licht schilderwerk.

Mogen de vluchtelingen overal komen?
Ja, er gelden hiervoor geen beperkingen in de openbare ruimte en publiek toegankelijke ruimte.

Dagbesteding

Hoe is de dagbesteding geregeld?
De begeleiding en dagbesteding wordt verzorgd door het COA in samenwerking met vluchtelingenwerk. Dit wordt gecoördineerd door programmabegeleiders van het COA. De gemeente en de omgeving worden hier nauw bij betrokken.

Mogen de vluchtelingen werken?
De vluchtelingen in de noodopvang mogen nog niet werken. Op zijn vroegst zes maanden nadat een asielprocedure in behandeling is, kan het COA een tewerkstellingsvergunning afgeven. Daarmee kan een vluchteling maximaal 24 weken per jaar werken. Wel mogen de vluchtelingen vrijwilligerswerk doen. Meer informatie hierover vindt u op https://www.coa.nl/nl/asielzoekers/wonen-op-een-azc/werk-en-opleiding.

Overig

Kan het contract tussen de gemeente en het COA, waar de afspraken in staan, zichtbaar worden?
De afspraken met het COA worden openbaar gemaakt.

Komt er aandacht voor de verschillende culturen en omgangsvormen?
Ja, als mensen binnenkomen krijgen zij kennis van de huisregels van de locatie. Ook wordt informatie aangereikt, waarin staat hoe men in Nederland met elkaar omgaat.

Worden de (sport)verenigingen, (maatschappelijke)organisaties en religieuze instellingen betrokken?
Ja, (maatschappelijke)organisaties, religieuze instellingen (waaronder ook moskeeën) en verenigingen worden zoveel mogelijk betrokken.

Heeft de gemeente invloed op de samenstelling van de groep vluchtelingen? Stelt de gemeenteraad hier eisen aan?
Wij willen een gemengde samenstelling van de groep. Niet uitsluitend alleengaande mannen, maar ook vrouwen en gezinnen. De definitieve samenstelling is nu nog niet bekend.

Is het echt voor maximaal 1,5 jaar? Kan dit gegarandeerd worden?
Ja, de noodopvang is voor niet langer dan 1,5 jaar. Daarna worden op de locatie appartementen ontwikkeld waarvoor wij in de loop van 2016 plannen en besluitvorming verwachten. Of het afgesproken jaar met een half jaar wordt verlengd is afhankelijk van evaluatie van de gang zaken na openstelling

Zijn er goede communicatiemogelijkheden voor de vluchtelingen?
Ja, de locatie beschikt over WiFi.

Worden bewoners in de omgeving betrokken als de noodopvang er is?
Ja, hier vinden bijeenkomsten voor plaats.

Is er een bestemmingsplanwijziging nodig?
Nee. Het gebruik van de gebouwen is in strijd met de bestemming "bedrijven, maatschappelijke doeleinden. Indien de raad met verzoek COA instemt dan zal gemeente medewerking verlenen door vergunningen te verlenen, waarbij met een bijzondere procedure kan worden afgeweken van het geldend bestemmingsplan. Het is mogelijk zienswijze in te dienen. Gelet op de spoed is het denkbaar dat er een zogenoemde gedoogbeschikking wordt afgegeven vooruitlopend op het onherroepelijk worden van de aangevraagde vergunningen.

Zijn de vluchtelingen WA verzekerd?
Ja, de vluchtelingen zijn WA verzekerd.

Mag er gekookt worden in het ROC gebouw
Nee, anders dan in AZC's, wordt hier in noodopvanglocaties niet in voorzien.

Blijft de samenstelling van de groep hetzelfde?
Zo veel als mogelijk. Als de asielprocedure start gaat de asielzoeker naar een AZC.

Is het mogelijk de opvanglocatie van binnen te zien?
Ja. Het COA zal eerst starten met het bewoonbaar maken van de locatie. Voordat de vluchtelingen op locatie aankomen kunnen belangstellenden van Leiderdorp de opvanglocatie van binnen zien. Dit wordt met een nieuwsbericht bekend gemaakt.