Nieuwsbericht Welstandsnota – 1e wijziging vastgesteld

Gepubliceerd op: 25 april 2018 12:20

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 19 maart 2018 de Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging heeft vastgesteld.

Bezwaar
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de Welstandsnota Leiderdorp 2016 kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend.

Inwerkingtreding
Deze 1e wijziging van de Welstandsnota 2016 treedt in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking. De regels uit de huidige Welstandsnota 2016 komen hiermee deels te vervallen.

U vindt de Welstandsnota Leiderdorp 2016 – 1e wijziging hier. Ook is het mogelijk de nota tijdens openingstijden in te zien in het gemeentehuis.
De geconsolideerde versie vindt u hier.

De nota heeft van 11 januari tot en met 7 februari 2018 ter inzage gelegen.