Nieuwsbericht Welstandsnota Leiderdorp 2016 vastgesteld

Gepubliceerd op: 13 juli 2016 13:00

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp maken bekend dat de gemeenteraad van Leiderdorp op 6 juni 2016 de Welstandsnota Leiderdorp 2016 heeft vastgesteld. In de Welstandsnota Leiderdorp 2016 staat voor welke gebieden welstand van toepassing is en welke eisen daar worden gesteld.

De Welstandsnota 2010 wordt ingetrokken met uitzondering van de ontwikkellocaties 'Hoogmadeseweg 60A (Ranzijn Tuin & Dier)' en 'Woningbouw Cardea'. Voor deze ontwikkelingen zal een apart welstandskader worden opgesteld in de vorm van een beeldkwaliteitsparagraaf. De gemeenteraad dient deze beeldkwaliteitskaders afzonderlijk vast te stellen omdat sprake is van een nieuwe ontwikkeling.

Bezwaar
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de Welstandsnota Leiderdorp 2016 kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden aangetekend.

Inwerkingtreding
Deze welstandsnota treedt in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking. De huidige "Welstandsnota 2010" van de gemeente Leiderdorp komt hiermee te vervallen met uitzondering van de ontwikkellocaties 'Hoogmadeseweg 60A (Ranzijn Tuin & Dier)' en 'Woningbouw Cardea'.

De nieuwe welstandsnota kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis,. Tevens is de website te raadplegen op de gemeentewebsite www.leiderdorp.nl/welstandsnota2016.