Nieuwsbericht Wet geluidhinder

Gepubliceerd op: 20 april 2010 00:00

Intrekking besluit hogere grenswaarde

Op 22 juli 2009 heeft het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland, hierna: de Milieudienst - het besluit genomen hogere grenswaarden vast te stellen voor de locatie MEAS vanwege wegverkeerslawaai als gevolg van de Van der Valk Boumanweg en Laan van Ouderzorg, gemeente Leiderdorp. Naar aanleiding van dit besluit is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld. De Milieudienst meent naar aanleiding van de behandeling van het beroep ervan uit te mogen gaan dat het besluit wordt vernietigd.

Nu dit besluit tot het vaststellen van een hogere grenswaarde van 22 juli 2009 maar gedurende twee weken ter inzage is gelegd, is besloten dit besluit in te trekken en wordt het onderhavige nieuwe ontwerp-besluit tot het vaststellen van een hogere waarde gedurende zes weken ter inzage gelegd.

De procedure voor het intrekken van het huidige besluit staat los van de voorbereidingsprocedure voor het nieuwe hogere waarde besluit.

Bezwaar
Voor belanghebbenden geldt dat, indien zij het niet eens zijn met ons besluit, zij een bezwaarschrift kunnen indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de Milieudienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden, onder vermelding van Bezwaarschrift tegen intrekking besluit hogere grenswaarde MEAS-locatie, Leiderdorp.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit in werking treedt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EZ Den Haag. Wij verzoeken u ons een afschrift toe te sturen van uw verzoek.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.H.O. van Noppen van de Milieudienst (tel. 071 408 32 15) of per e-mail h.vannoppen@mdwh.nl.

Voor informatie over ruimtelijke ordeningsaspecten van het bouwplan kunt u terecht bij de heer R. de Groot van de gemeente Leiderdorp (071 545 85 23).