Nieuwsbericht Wethouder Glasbeek pleit voor voortgang project Brede School West

Gepubliceerd op: 11 februari 2009 00:00

Wethouder Glasbeek pakt de draad weer op van het project Brede School West. Het project werd voorheen getrokken door wethouder Wassenaar en heeft een poos stil gelegen doordat de betrokken scholen verschillen van inzicht hadden. Inmiddels is besloten dat basisschool De Leeuwerik in het pand komt van de Brede School West, maar wel een eigen koers blijft volgen. De Prins Willem-Alexanderschool, De Driemaster en de Stichting Kinderopvang Leiderdorp vormen vervolgens de Brede School West die wordt gebouwd aan de Vronkenlaan/Leeuwerikstraat. 

,,Het is zaak dat we nu eens verder gaan met dit project'', aldus Glasbeek. ,, De Willem-Alexanderschool zit al sinds de brand in 2006 in een noodgebouw. En ook de andere scholen worden door hun verouderde schoolgebouwen te veel beperkt om onderwijsvernieuwingen door te voeren. Een gemeente is verplicht te voorzien in goede huisvesting van scholen. Een basisvoorziening waar kinderen recht op hebben. Daar moet iedereen goed van doordrongen zijn.''

De wethouder benadrukt dat hij zich bij dit project houdt aan de uitgangspunten die destijds door de raad zijn meegegeven (zie bijgevoegd kader). De discussie over mogelijke plaatsing van een Centrum voor Jeugd en Gezin (voor de leeftijdscategorie 0 - 12 jaar) in de Brede School West moet los worden gezien van het project. ,,We hebben nu eenmaal te maken met regionale- en landelijke regels. Op dit moment ziet het er naar uit dat iedere gemeente per 1 januari 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin moet hebben. Er wordt onderzoek gedaan naar wat dat precies inhoudt, waar zo'n centrum mogelijk in Leiderdorp kan komen en hoeveel dat kost. Ook de Brede School West wordt in dit plaatje meegenomen evenals andere locaties.‘'

Maar in april hoopt Glasbeek al verder te kunnen met het project Brede School West zelf. ,,We kunnen dan met de aanbesteding beginnen en alle gangbare procedures opstarten. Het is al snel 2012 voordat de Brede School West er staat. Zes jaar in een noodgebouw vind ik  wel de limit.''

Kaderstelling raad voor het realiseren van de Brede school West
De doelstelling van de Brede School West is de realisatie van een ketenaanpak van voorzieningen van jongeren van 0 tot 12 jaar t.b.v. de betrokken drie scholen en de buurt door het samenbrengen van de relevante onderwijsgerelateerde voorzieningen naast de directe onderwijsvoorzieningen. Dat betekent dat de navolgende kader voor de functies worden meegegeven:

- basisonderwijs;
- voor- tussen- en naschoolse opvang;
- kinderopvang en peuterspeelzaal. Uitsluitend voorzover hierdoor geen leegstand van deze     huidige reeds bestaande voorzieningen in de wijk dreigt;
- voor- en vroegschoolse educatie;
- taalklas;
- ondersteunende diensten, die direct verbonden zijn met het onderwijs zoals, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, schoollogopedie en opvoedondersteuning; Deze diensten zullen in principe bestemd zijn voor de leerlingen van de drie scholen zelf en/of kinderen uit de wijk;
- Multifunctionele ruimten om bovengenoemde diensten te huisvesten en voor uitsluitend onderwijsgerelateerde activiteiten en bijeenkomsten van ouders, leerlingen en andere aan deze scholen verbonden personen.

Kader voor het gebouw en buitenruimte
- voldoende parkeergelegenheid t.b.v. de school en de omwonenden, alsmede zorgdragen voor aanvaardbare en veilige verkeersstromen;
- uit onderzoek zal moeten blijken of de huidige ‘gymzaal Kwikstaartplein' kan blijven, gerenoveerd moet worden of opnieuw opgebouwd moet worden. Handhaven -in principe- op de huidige locatie, zodat deze voorziening, behalve door de school, ook door anderen [huidige gebruikers] gebruikt kan worden;
- buitenspeelgelegenheden uitsluitend op de begane grond;
- handhaven van zoveel mogelijk groen en bestaande bomen;
- geen woningbouw op de PWA/Leeuwerik locatie, woningbouw plannen op de vrijgevallen Driemasterlocatie;
- schoolgebouw zo veel mogelijk één laagbouw, met verhogingen naar maximaal twee bouwlagen;
- het Zijlkwartiergebouw is en blijft de buurtvoorziening voor de wijk;
- de BSW dient binnen het ervoor in de meerjarenbegroting vanaf 2010 opgenomen bedrag aan kapitaallasten van € 668.000 per jaar te worden gerealiseerd.