Nieuwsbericht wijzigingen in mandaatoverzichten

Gepubliceerd op: 18 augustus 2010 00:00

Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 10 augustus 2010 akkoord gegaan met een wijziging in de mandaatoverzichten. Het betreft de volgende wijzigingen:

Mandaat II Algemene wet bestuursrecht:

-          Onder nummer 10 is toegevoegd: “het opstellen van een dwangsom beschikking”.

Mandaat III Gemeentesecretaris 2010:

-          Onder nummer 55: geschrapt is “Het toekennen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten”.

-          Onder nummer 56: geschrapt is “Het niet toekennen van een tegemoetkoming in de verhuiskosten”.

-          Onder nummer 65: geschrapt is “Het toekennen van de diensttijduitloopperiodiek”.

-          Onder nummer 71: geschrapt is “Het toekennen van een (aanvullende) incoveniëntentoeslag”.

-          Onder nummers 81 en 82: in de kolom “ondermandaat” is de functie van “Projectdirecteur W4” en “Brandweercommandant” toegevoegd.

Mandaat VI Concernzaken 2010:

-          Onder nummer 3 is geschrapt: “Het opstellen van een dwangsombeschikking”. Deze is verplaatst naar mandaat II Algemene wet bestuursrecht.

Nummers 32 tot en met 46 betreffen nieuwe toegevoegde bevoegdheden op grond van de Wet bag.

-          Nummer 32 is nieuw en bevat: “Het aanwijzen van de ambtelijke (plaatsvervangende) (gegevens)beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen”.

-          Nummer 33 is nieuw en bevat: “Het houden en het ambtelijk (plaatsvervangend) beheren van de basisadministraties (registers) adressen en gebouwen”.

-          Nummer 34 is nieuw en bevat: “Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’”.

-          Nummer 35 is nieuw en bevat: “Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving”.

-          Nummer 36 is nieuw en bevat: “Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers”.

-          Nummer 37 is nieuw en bevat: “Het inschrijven van brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister”.

-          Nummer 38 is nieuw en bevat: “Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is”.

-          Nummer 39 is nieuw en bevat: “Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

-          Nummer 40 is nieuw en bevat: “Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie”.

-          Nummer 41 is nieuw en bevat: “Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken, inclusief de verwerking daarvan”.

-          Nummer 42 is nieuw en bevat: “Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens”.

-          Nummer 43 is nieuw en bevat: “ Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan B&W”.

-          Nummer 44 is nieuw en bevat: “Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten”.

-          Nummer 45 is nieuw en bevat: “Het opmaken van proces(sen)-verbaal van constatering”.

-          Nummer 46 is nieuw en bevat: “Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen”.

Mandaat VII Gemeentewinkel – Bouwen, wonen en heffingen:

-          Onder nummer 111 is toegevoegd: “Het zorgdragen voor het herstellen van een fout in registratie”.

-          Onder nummer 112 is toegevoegd: “Het opmaken van proces(sen)-verbaal van constatering.

-          Onder nummer 113 is toegevoegd: “Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen”.

  1. Mandaat VIII Gemeentewinkel – Dienstverlening:

-          Onder nummers 43 tot en met 47, 49, 52, 54, 56, 59 en 60, is toegevoegd bij ondermandaat: senior medewerker dienstverlening en handhaving.

-          Onder nummer 47 is toegevoegd: artikel  4.1.c Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning “, toekennen”. Het ondermandaat voor de senior medewerker dienstverlening en handhaving geldt uitsluitend bij toekenningen, tot een bedrag van € 8.000,-.  Tevens geldt het ondermandaat niet voor het eigen advies van de senior medewerker dienstverlening en handhaving.

-          Onder nummer 48 is toegevoegd: artikel 4.1.c Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning “, afwijzen/herzien”.

-          Onder nummer 49 is toegevoegd: artikel 4.1.a en b. Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van hulp bij het huishouden in de vorm van een algemene voorziening of in natura, toekennen”.

-          Onder nummer 50 is toegevoegd: artikel 4.1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van hulp bij het huishouden, afwijzen/herzien”.

-          Onder nummer 51 is toegevoegd: artikel 5.1 sub a Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van woonvoorzieningen, toekennen algemene woonvoorziening”.

-          Onder nummer 52 is toegevoegd: artikel 5.1 sub b, c en d Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van woonvoorzieningen, toekennen voorziening in natura, persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming.

-          Onder nummer 53 is toegevoegd: artikel 5.1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van woonvoorzieningen, afwijzen/herzien”.

-          Onder nummer 54 is toegevoegd: artikel 6.1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van vervoersvoorzieningen, toekennen”.

-          Onder nummer 55 is toegevoegd: artikel 6.1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op aanvragen van vervoersvoorzieningen, afwijzen/herzien”.

-          Onder nummer 56 is toegevoegd: artikel 7.1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op een aanvraag voor een rolstoelvoorziening, toekennen.

-          Onder nummer 57 is toegevoegd: artikel 7.1 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, “Het beslissen op een aanvraag voor een rolstoelvoorziening, afwijzen/herzien”.

Nummers 63 tot en met 77 betreffen nieuwe bevoegdheden op grond van de Wet bag.

-          Nummer 63 is nieuw en bevat: “Het aanwijzen van de ambtelijke (plaatsvervangende) (gegevens)beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen”.

-          Nummer 64 is nieuw en bevat: ““Het houden en het ambtelijk (plaatsvervangend) beheren van de basisadministraties (registers) adressen en gebouwen”.

-          Nummer 65 is nieuw en bevat: “Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’”.

-          Nummer 66 is nieuw en bevat: “Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving”.

-          Nummer 67 is nieuw en bevat: “

-          Nummer 68 is nieuw en bevat: ”Het inschrijven van brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister”.

-          Nummer 69 is nieuw en bevat: ““Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is”.

-          Nummer 70 is nieuw en bevat: “Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

-          Nummer 71 is nieuw en bevat: “Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie”.

-          Nummer 72 is nieuw en bevat: ““Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen en verzoeken, inclusief de verwerking daarvan”.

-          Nummer 73 is nieuw en bevat: “Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens”.

-          Nummer 74 is nieuw en bevat: “ Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan B&W”.

-          Nummer 75 is nieuw en bevat: “Het vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten”.

-          Nummer 76 is nieuw en bevat: “Het opmaken van proces(sen)-verbaal van constatering”.

-          Nummer 77 is nieuw en bevat: “Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument zijn opgenomen”.

Mandaat X Gemeentewerken:

-          Nummers 3 tot en met 7 betreffende wegenverkeerswetgeving en werkzaamheden/onderhoud zijn verwijderd.

Mandaat XI Beleid & Projecten:

-          Onder nummers 1 en 2 is toegevoegd onder mandaat: “(waarnemend) afdelingshoofd”.

Nummers 3 tot en met 8 zijn nieuw en betreffen bevoegdheden voor burgemeester en wethouders, (waarnemend) afdelingshoofd, verkeersregisseur en (senior) medewerkers cluster Verkeer.

-          Nummer 3 bevat: “Het nemen van verkeersbesluiten”.

-          Nummer 4 bevat: “Het beoordelen van benodigde verkeerskundige maatregelen voor werkzaamheden in of aan de openbare ruimte”.

-          Nummer 5 bevat: “Het laten plaatsen en verwijderen van verkeerstekens”.

-          Nummer 6 bevat: “Het treffen van kleine verkeersmaatregelen (paaltjes, banken, verkeersdrempels)”.

-          Nummer 7 bevat: “Het voeren van correspondentie met betrekking tot het openbaar vervoer in de Leidse agglomeratie en de vervoersregio Rijn en Bollenstreek i.o.”.

Nummers 15 tot en met 35 zijn nieuw en betreffen bevoegdheden digitalisering Wro-instrumenten voor burgemeester en wethouders, (waarnemend) afdelingshoofd en medewerkers Beleid & Projecten.

-          Nummer 16 bevat: artikel 1.2.1 lid 1 Bro, artikel 1.2.2 lid 2 Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van de structuurvisie met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 17 bevat: artikel 2.1 Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van de structuurvisie met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 18 bevat: artikel 3.1 Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van het bestemmingsplan met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 19 bevat: artikel 3.6 lid 1 sub a Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit, het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van het wijzigingsplan met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 20 bevat: artikel 3.6 lid 1 sub b Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van het uitwerkingsplan met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 21 bevat: artikel 3.7 Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van het voorbereidingsbesluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 22 bevat: artikel 3.10 Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van het projectbesluit met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 23 bevat: artikel 3.22 Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van de tijdelijke ontheffing met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 24 bevat: artikel 3.38 Wro “Het elektronisch waarmerken en publiceren van het ontwerpbesluit,  het onherroepelijk geworden besluit en geconsolideerde versies van de beheersverordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 25 bevat: artikel 3.8 lid 1 sub b Wro “Kennisgeving van ontwerp bestemmingsplan aan diensten/besturen van rijk, provincie, waterschap en betrokken gemeentes met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 26 bevat: artikel 3.8 lid 3 Wro “Kennisgeving van vastgesteld bestemmingsplan aan diensten/besturen van rijk, provincie, waterschap en betrokken gemeentes met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 27 bevat: artikel 3.8 lid 4 Wro “Toezending raadsbesluit gewijzigde vaststelling bestemmingsplan aan VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 28 bevat: artikel 3.11 lid 1 sub b Wro “Kennisgeving van ontwerp projectbesluit (bestemmingsplan) aan diensten/besturen van rijk, provincie, waterschap en betrokken gemeentes met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 29 bevat: artikel 3.11 lid 2 jo 3.8 lid 3 Wro “Kennisgeving van vastgesteld projectbesluit (bestemmingsplan) aan diensten/besturen van rijk, provincie, waterschap en betrokken gemeentes met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

-          Nummer 30 bevat: artikel 3.11 lid 2 jo. 3.8 lid 4 Wro “Toezending besluit gewijzigde vaststelling projectbesluit (bestemmingsplan) aan VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten met terugwerkende kracht per 1 januari 2008”.

 

 Het herziene mandaatbesluit ligt daags na publicatie voor vier weken ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.