Nieuwsbericht WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingaanslagen 2013

Gepubliceerd op: 13 februari 2013 00:00

Eind deze maand zal de gemeente Leiderdorp weer de nieuwe WOZ-beschikkingen en de gemeentelijke belastingaanslagen 2013 versturen. In het kort zal hieronder aandacht worden besteed aan de WOZ-beschikking en de nieuwe tarieven voor de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, hondenbelasting en rioolheffing.

De wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten jaarlijks een nieuwe waarde vaststellen voor alle onroerende zaken in de gemeente. De nieuwe WOZ-waarde, geldt dus alleen voor het jaar 2013

Digitaal raadplegen WOZ-waarde woningen 2013
Het is mogelijk om uw WOZ-waarde 2013 voortijdig digitaal te bekijken. Als u een nadere onderbouwing van de waardebepaling van uw pand wilt, kunt u ook een taxatieverslag digitaal (door in te loggen met uw Digi-D) opvragen. Dit kunt u doen via de gemeentelijke website www.leiderdorp.woz-portaal.nl  Op deze site kunt u onder 'mijn woning' klikken op 'raadpleeg aanslag'. Kies vervolgens voor 'gemeentelijke belastingen 2013'.

OZB
De aanslagen OZB zijn berekend aan de hand van de economische waarde van het pand in kwestie. Voor het jaar 2013 is de waarde bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2012. De gemeenteraad heeft besloten de totale OZB opbrengsten te indexeren met 3%. De WOZ-waarde is een onderdeel van de berekening van het tarief. Aangezien de WOZ-waarden van de (niet)-woningen zijn gedaald betekent dit dat de tarieven met meer dan 3% zijn gestegen. Gemiddeld is het bedrag per aanslag met 3% gestegen. In jaren waarin de WOZ-waarden sterk stegen gingen de tarieven om deze reden vaak omlaag.

 
Tarieven OZB 2013
Voor de OZB betaalt u van de vastgestelde WOZ-waarde een percentage.
Hieronder zijn de percentages voor 2013 vermeld.

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.

                                   OZB eigenaren         OZB gebruikers

Woningen                  0,1545%                     n.v.t.

Niet-woningen          0,2286%                     0,1752%

 

Voorbeeld berekening aanslag OZB
De waarde van uw pand (woning) is vastgesteld op € 290.000,-. Aan OZB eigenarenbelasting bent u verschuldigd 0,1545% van € 290.000,- = € 448,05.

Tarieven Afvalstoffenheffing 2013
De gemeenteraad heeft besloten om de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2013 te laten dalen ten opzichte van de tarieven van 2012. Door deze daling wordt een deel van de stijging van de OZB weer ongedaan gemaakt. Evenals een deel van de stijging van de rioolheffing. Per saldo betaald een huishouden gemiddeld aan OZB, afvalstoffen en rioolheffing, 2% meer dan in 2012.

De tarieven zien er als volgt uit (op jaarbasis):

Eénpersoonshuishouden        € 220,45;

Tweepersoonshuishoudens   € 289,03;

Meer dan twee personen          € 308,42.

 

Tarieven hondenbelasting 2013
De tarieven zien er op jaarbasis als volgt uit:

voor een eerste hond                                               €   83,08;

voor een tweede hond                                              € 146,35;

voor iedere hond boven het aantal van twee        € 211,38;

Kenneltarief                                                                 € 496,77.

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft kort geleden een uitspraak gedaan over de hondenbelasting. De belasting zou gemaximeerd moeten zijn aan de gemeentelijke kosten met betrekking tot honden. De betreffende gemeente is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, in afwachting van de uitspraak blijft de gemeente Leiderdorp de hondenbelasting heffen. Dit is ook wat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert.

Tarief rioolheffing 2013
Het tarief rioolheffing is vastgesteld op € 1,02 per m3 waterverbruik. De rioolheffing lift mee op de waterrekening en wordt opgelegd en geïnd door het waterbedrijf OASEN.

Kwijtschelding
Voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en rioolheffing kan in bepaalde gevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Meer informatie vindt u hier