Nieuwsbericht Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst Elisabethhof 1

Gepubliceerd op: 13 maart 2013 00:00

Betreft:

afsluiten “Exploitatieovereenkomst Elisabethhof 1” in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.24 lid 3 en ter inzage legging zakelijke beschrijving in overeenstemming met het Besluit ruimtelijk ordening artikel 6.2.12.

De gemeente Leiderdorp en G&S Vastgoed hebben eind februari 2013 een exploitatieovereenkomst gesloten betreffende het ontwikkelen van de locatie Elisabethhof 1.

G&S Vastgoed is voornemens om binnen dit exploitatiegebied het bestaande gebouw te transformeren naar een woongebouw, mogelijk in combinatie met kantoren. De gemeente heeft verklaard haar medewerking te verlenen aan dit voornemen en de nodige planologische procedures te voeren. Voor de woningen wordt een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo gevoerd. Bij deze vergunning is een exploitatieplan verplicht, tenzij op andere wijze verzekerd is dat de gemeentelijke kosten worden verhaald.

Voor wat betreft de kosten is overeengekomen dat de planologische procedure(s) voor rekening en risico van de exploitant komen en dat de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt; dat de exploitant verantwoordelijk is voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied alsmede noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte en dat eventuele planschade voor rekening komt van de exploitant. Tevens is afgesproken binnen welke termijn gestart wordt met de procedure.

De exploitatieovereenkomst  ligt vanaf 13 maart 2013 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis.