De gemeente Leiderdorp is volop bezig met de voorbereidingen voor het ingaan van de Omgevingswet. Om deze wet in de praktijk uit te voeren, zijn er verschillende kerninstrumenten. Hieronder leest u meer over deze instrumenten en de invoering van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Ook het rijk en alle provincies zijn verplicht om een omgevingsvisie vast te stellen. Hierin staat de ontwikkeling, het beheer, het gebruik, de bescherming en het behoud van de fysieke leefomgeving beschreven. De gemeente stelt één omgevingsvisie vast voor het gehele grondgebied.

De omgevingsvisie vervangt de structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. Naast de gemeentelijke omgevingsvisie kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen.

Gemeente Leiderdorp zet nu de eerste stappen voor de ontwikkeling van een omgevingsvisie. Na de gemeenteraadsverkiezingen, die in het voorjaar van 2022 plaatsvinden, bepaalt de gemeente  samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, de ambities van deze visie.

Meedenken over de omgevingsvisie

De gemeente betrekt inwoners en gebruikers van een gebied bij het opstellen van de omgevingsvisie om samen te kijken naar de toekomst. Hoe gemeente Leiderdorp u betrekt bij het opstellen van de omgevingsvisie zal worden beschreven in het participatieplan.

Programma

In programma’s omschrijft gemeente Leiderdorp het beleid en maatregelen die zorgen voor de  gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze maatregelen kunnen beleidsregels en financiële instrumenten zijn. Maar ook communicatie, convenanten (afspraken), de uitvoering van projecten of het bepalen van regels zijn middelen om de doelstellingen uit programma's te bereiken. Het opstellen van een programma verplicht tot het bijhouden van de resultaten en het zo nodig bijsturen om die resultaten te halen.

Voor de gemeente Leiderdorp geldt dat voor geluid, wegverkeerslawaai, een programma verplicht is. Dat is de opvolger van het actieplan geluid. Later blijkt uit de omgevingsvisie of er ook op andere terreinen programma’s nodig zijn.

Meedenken over de programma’s

De maatregelen in programma’s moeten leiden tot de gewenste ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. De gemeente Leiderdorp wil haar inwoners betrekken bij het opstellen van deze programma’s om ervoor te zorgen dat de maatregelen beter uitvoerbaar zijn. Wie betrokken wordt bij deze participatie is afhankelijk van het karakter van het programma en is dus per programma verschillend.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt van de Omgevingswet is om zaken zoals het uiterlijk van bouwwerken (welstand), monumentale waarden, de regels van bestemmingplannen en andere regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving zoveel mogelijk te bundelen op één plek: het omgevingsplan.  De gemeente bepaalt in het omgevingsplan voor ieder gebied welke activiteiten zij wel of niet toestaat, bijvoorbeeld wonen, recreatie of bedrijvigheid. Ook geeft de gemeente aan welke regels zij aan de activiteiten stelt, hierbij kan worden gedacht aan de toegestane bouwhoogte, de hoeveelheid grondoppervlak die mag worden bebouwd of het vraagstuk of bedrijven aan huis zijn toegestaan. Ook de regels in lokale verordeningen die over de fysieke leefomgeving gaan moeten in het omgevingsplan worden opgenomen. Dit gaat bijvoorbeeld over de regels voor het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit.  

Voor het hele grondgebied van de gemeente Leiderdorp komt één omgevingsplan. Wanneer de wet in werking treedt is er echter in Leiderdorp nog geen nieuw omgevingsplan. Totdat de gemeente een omgevingsplan heeft vastgesteld geldt overgangsrecht: het zogenoemde omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan bestaat uit de (oude) bestemmingsplannen en een groot aantal rijksregels die van het rijk naar de gemeente overgaan zoals milieuregels en regels over vergunningvrij bouwen. Het tijdelijke omgevingsplan kan worden opgezocht via het omgevingsloket.

In 2022 maakt de gemeente een start met het opstellen van het omgevingsplan.

Meedenken over het omgevingsplan

Ook bij het opstellen van het omgevingsplan is participatie erg belangrijk. De beslissing hierover en de manier waarop gemeente Leiderdorp het meedenken inricht, komt in het participatieplan bij het plan van aanpak voor het opstellen van het omgevingsplan te staan.

Omgevingsvergunning

Met de komst van de Omgevingswet hebben bepaalde activiteiten een omgevingsvergunning nodig. De vergunningplichten zijn door het Rijk bepaald en worden door de gemeente opgenomen in het omgevingsplan. Om activiteiten uit te voeren in de fysieke leefomgeving met een vergunningplicht moeten inwoners, bedrijven en overheden toestemming vragen. Als u een dakterras wilt realiseren, dan heeft u hiervoor toestemming nodig. Deze toestemming kunt u krijgen door een omgevingsvergunning aan te vragen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor sommige activiteiten is er geen vergunningplicht, maar wel een meldplicht. Een initiatiefnemer moet dan een melding doen bij de gemeente voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Deze meldingen kunnen ook via het DSO worden ingediend.

In het  DSO is te raadplegen of er voor de gewenste activiteit een vergunning- en/of meldingsplicht is. U kunt er een vergunningscheck doen. Daarnaast biedt het DSO regels op de kaart. Hierdoor is te zien wat er op een locatie binnen gemeente Leiderdorp mag.

Participatie bij een omgevingsvergunning

Bij de omgevingsvergunning is niet de gemeente, maar de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de participatie. Deze moet aangeven of, en zo ja hoe, de omgeving betrokken is bij het plan en wat de resultaten hiervan zijn. Stel dat u een bedrijf aan huis wilt realiseren in de vorm van een bed & breakfast, dan is het aanbevolen uw omgeving te informeren door in elk geval de buren op de hoogte te stellen en te informeren over uw plannen.

Om de initiatiefnemer hierin te begeleiden heeft de gemeente Leiderdorp een [Tekstlinks in de content – normal] handreiking opgesteld ten aanzien van participatie bij (bouw)plannen. De mate van participatie is afhankelijk het effect van het voorgenomen plan op de omgeving. De eerdergenoemde handreiking geeft hierover suggesties, maar de initiatiefnemer is vrij om zelf vorm te geven aan de participatie met de omgeving.

Initiatieven en aanvragen

Wilt u de wenselijkheid en/of haalbaarheid van uw plan laten toetsen dan kunt u uw initiatief indienen via een [Tekstlinks in de content – normal] online aanvraagformulier. Uw initiatief kan beoordeeld worden door de gemeente en bij meer complexe aanvragen behandeld worden aan de omgevingstafel. Op de pagina Omgevingstafel Leiderdorp leest u meer over de functie van de omgevingstafel en de werkwijze.

[Downloads]

  • Handreiking participatie gemeente Leiderdorp