Nieuwsbericht Ontwikkelvisie voor Driemasterlocatie vastgesteld

Gepubliceerd op: 16 maart 2015 12:55

Het gemeentebestuur ziet op de locatie van voormalige basisschool De Driemaster aan de Wilddreef graag woningen verschijnen. Daaraan bestaat in Leiderdorp namelijk nog altijd behoefte. Voor de herontwikkeling van de locatie is een ontwikkelvisie gemaakt met mogelijke scenario's. Op 2 maart 2015 stelde de gemeenteraad deze visie vast. Ze is richtinggevend voor verdere planvorming.

Bij het maken van de visie werd een beroep gedaan op de 'buren'. Dat zijn de omwonenden en andere belanghebbenden in het gebied, zoals Stichting Philadelphia (Nieuw Buitenzorg), Stichting Kinderopvang Leiderdorp en woningcorporatie Rijnhart Wonen. Zij hielpen de kwaliteiten en beperkingen van het gebied in kaart te brengen. Ook dachten zij mee over scenario's voor de toekomstige ontwikkeling. Daartoe is op 1 april 2014 een eerste werksessie gehouden. Op 16 september 2014 volgde een tweede sessie.

Scenario's
Het resultaat van de sessies is verwerkt in een ontwikkelingsvisie met vier verschillende scenario's. Ze hebben betrekking op een groter gebied dan de Driemasterlocatie. Tijdens de meedenksessies bleek namelijk dat zich ook op de omliggende kavels ontwikkelingen voordoen. Twee van de vier scenario's zijn door Stichting Philadelphia en Rijnhart Wonen gezamenlijk ingebracht. De scenario's werden op maandag 15 december 2014 aan de gemeenteraad gepresenteerd. De omwonenden zijn per bewonersbrief uitgenodigd voor deze avond.

Besluitvorming
Op 2 maart 2015 stelde de gemeenteraad de ontwikkelvisie voor de Driemasterlocatie vast. Tevens werd een motie aangenomen waarin de raad het college nadere kaders meegeeft over de hoogte van nieuwbouw, de groenzone, de inspraak en de kostendekkendheid. U vindt de stukken in het raadsinformatiesysteem.

Beleid
Met woningbouw wordt invulling gegeven aan het beleidskader voor de Brede School West, dat de gemeenteraad op 12 februari 2007 vaststelde. Hierin is vastgelegd dat op de Driemasterlocatie woningbouw ontwikkeld kan worden. Dit uitgangspunt sluit aan bij de woningbehoefte zoals omschreven in de gemeentelijke woonvisie Gewoon lekker wonen. De voorkeur gaat uit naar de doelgroepen starters en senioren en het bevorderen van de doorstroming op de lokale woningmarkt.

Verdere uitwerking
Op basis van het raadsbesluit en de motie gaat het college van burgemeester en wethouders de ontwikkelrichtingen verder uitwerken.

Meer informatie
Met vragen over de herontwikkeling van de Driemasterlocatie kunt u terecht bij projectleider Rob van de Loo van de afdeling Beleid, e-mail rvdloo@leiderdorp.nl of (071) 54 58 528.