Informatie voor hondenbezitters

Op deze pagina vindt u alle informatie voor hondenbezitters.

Beleidsregel verruimen losloopgebieden
Zowel natuurbeheer als recreatie is belangrijk voor Leiderdorp. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om in parken De Houtkamp en De Bloemerd bestaande losloopgebieden voor honden te verruimen. Op 16 juli 2019 is de beleidsregel hiervoor vastgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het coalitieakkoord op dit thema.

Voor hondenbezitters is het nu mogelijk om hun huisdier op meer plekken in parken De Houtkamp en De Bloemerd los te laten lopen. Tegelijkertijd is het van belang dat weidevogels ongestoord kunnen broeden. Daarom blijft de aanlijnplicht behouden, tenzij anders is aangegeven.

Duidelijkheid voor iedereen
Op deze website wordt duidelijk aangegeven waar honden mogen loslopen. In parken De Houtkamp en De Bloemerd worden deze zomer op zichtbare plekken informatieborden geplaatst. Hiermee informeren wij over de parken en de losloopplekken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de verschillende bezoekers, zoals natuurliefhebbers, recreanten en hondenbezitters rekeninghouden met elkaar: een prettige leefomgeving creëer je samen!

Handhaving
Met de informatiemiddelen die wij gaan inzetten maken wij de regels voor iedereen zichtbaar. Mocht iemand zich hier desondanks niet aan houden, dan treden wij op. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren zien toe op een goede naleving van de regels.
Om ervoor te zorgen dat de regels ook daadwerkelijk worden nageleefd houden wij naast onze reguliere handhavingsrondes, in de komende periode extra controles in de parken.

Plekken waar de hond het gehele jaar wel mag loslopen:
1. De Bloemerd buiten de accommodaties, de natuurspeeltuin, de toegangsweg, de schooltuinen en het pad achter de schooltuinen;
2. Dwarswateringdijk, het deel dat gelegen is tussen de Persant Snoepweg en de Vossiuslaan;
3. Touwbaan, de groenstrook tussen de watergang en de achterzijde van de panden aan de evenzijde, tussen de Rietschans en de Beukenschans;
4. Houtkamp - het gedeelte langs de Van Diepeningenlaan tussen kinderboerderij en De Sterrentuin;
- het gedeelte langs de Engelendaal tussen het Munnikkenlaantje en de Waterschapsheuvel.
5. Losloopgebied Munnikkenpolder, het gedeelte parallel aan de A4

Plekken waar een hond alleen in de periode van 1 oktober tot 1 april mag loslopen:
1. De Bloemerd, het pad achter de schooltuinen (de strook parallel aan de volkstuinen, vanaf de schooltuinen tot aan de Leysloot ten noordoosten van de hockeyvelden);
2. Houtkamp - het rieteiland tussen het Munnikkenlaantje en de Laan van Berendrecht;
- het middengedeelte van de Houtkamp (buiten de kinderboerderij en de
speeltuin).

Depotdogs: in iedere wijk staan 'depotdogs'. Dit zijn afvalbakken waarin hondenbezitters hondenpoep kunnen deponeren.

Wilt u weten waar u fijn kunt wandelen met uw hond? En wat de regels per locatie zijn? Kijk dan op onderstaande hondenkaart.