Artikel Waterloket

Gemeentelijke watertaken

Sinds 1 januari 2008 is de overgangswet gemeentelijke watertaken van kracht. Met deze wet heeft de gemeente de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De wet is uiteindelijk verankerd in de Wet milieubeheer, Waterwet en Gemeentewet.

Afvalwater
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en het transporteren van het stedelijk afvalwater. Voor het inzamelen en transporteren van het afvalwater beheert en onderhoudt de gemeente het rioolsysteem, waarbij het afvalwater wordt verpompt naar de rioolzuivering van het hoogheemraadschap. Zowel gemeente als hoogheemraadschap moeten rekening houden met de in de Wet milieubeheer vastgestelde voorkeursvolgorde. Onder stedelijk afvalwater wordt over het algemeen verstaan 'al het vrijgekomen afvalwater, waarvan een huishouden of bedrijf zich wil ontdoen'.

Hemelwater
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en het verwerken van het hemelwater. Voor het inzamelen en verwerken van het hemelwater beheert en onderhoudt de gemeente een rioolsysteem, waarbij het hemelwater wordt verpompt naar de rioolzuivering van het hoogheemraadschap. Ook kan de gemeente het hemelwater op andere wijze verwerken, zoals het (in)direct lozen op het oppervlaktewater. Hemelwater is schoon genoeg om zonder behandeling teruggebracht te worden in het milieu.

De eigenaar is verantwoordelijk voor het hemelwater op eigen perceel, indien dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Het is aan de gemeente hoe zij hieraan een doelmatige invulling wil geven.

Grondwater
De gemeente is verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen in het openbaar gebied, wanneer zich structurele problemen opdoen van grondwateroverlast of bij onderlast situaties (bijvoorbeeld tijdens bronneringen). De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor het grondwater op eigen perceel, indien dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. Het is aan de gemeente hoe zij hieraan een doelmatige invulling wil geven.

De perceeleigenaar dient te voldoen aan de bouwregelgeving uit de Woningwet en de daarop gebaseerde regelgeving (het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening). Hierbij zijn de voorschriften rond de vochtdichtheid van verblijfsruimten van belang. De bouwregelgeving verplicht niet om ruimtes die zich ben