Artikel Driemasterlocatie

Driemaster impressie 2

Woningcorporatie Rijnhart Wonen, Ballast Nedam West en vastgoedontwikkelaar Amvest realiseren op de hoek van Engelendaal en Vronkenlaan 98 huurwoningen. Op deze plek, waar vroeger basisschool De Driemaster stond, komen twee woongebouwen. Woongebouw De Jonker bestaat uit 49 sociale huurwoningen verdeeld over acht woonlagen. In woongebouw De Ridder (negen woonlagen) worden 49 vrije sector huurwoningen gebouwd. 
Het bouwplan voor de Driemasterlocatie werd ontwikkeld in samenwerking met Stichting Philadelphia. Philadelphia breidt haar z
orglocatie Nieuw Buitenzorg aan de Lijnbaan uit.

Planning
Maart 2021: start inrichting openbare ruimte
Mei/juni 2021: oplevering woningen
Najaar 2021: oplevering openbare ruimte

Buitenruimte
De omgeving van de woongebouwen krijgt een groene inrichting. De parkeerplaatsen maken we van graskeien, omgeven door hagen. Rondom de waterpartij komen natuurvriendelijke oevers met riet. In het gebied tussen beide woongebouwen planten we bomen en maken we een vissteiger en een voetbrug. Bekijk de tekening van de inrichting en het groenplan. 

Huren
Woongebouw De Ridder (aan de kant van Engelendaal) telt 49 vrije sector huurappartementen van vastgoedontwikkelaar Amvest. De huurprijzen liggen naar verwachting tussen de 950 en 1100 euro per maand. Op www.hureninderidder.nl kunt u zich inschrijven als belangstellende.
Woongebouw De Jonker (aan de kant van de Lijnbaan) bestaat uit 49 sociale huurappartementen van woningcorporatie Rijnhart Wonen. De woningen worden vanaf begin februari 2021 aangeboden via het regionale woningtoewijzingssysteem www.hureninhollandrijnland.nl. Voorwaarde is dat u op deze website staat ingeschreven als woningzoekende. Om de doorstroming te bevorderen, worden enkele voorrangsregels toegepast voor inwoners van Leiderdorp die een sociale huurwoning van Rijnhart Wonen achterlaten. Bezoek voor meer informatie over het Driemasterproject de website van Rijnhart Wonen.

Nieuw Buitenzorg
Voorjaar 2021 is ook de nieuwbouw van Stichting Philadelphia klaar. Meteen daarna begint de verbouwing van de begane grond van het huidige pand van zorglocatie Nieuw Buitenzorg. Die duurt een jaar.
Na afronding van de (ver)bouw van Philadelphia wordt de Wilddreef bij de huidige flats opgehoogd en vernieuwd. Ook de Lijnbaan krijgt dan een opknapbeurt.

Planvorming
Basis voor de planvorming van de Driemasterlocatie is de ontwikkelvisie die de gemeenteraad op 2 maart 2015 vaststelde. De visie bevat mogelijke scenario's voor de herontwikkeling en werd in samenspraak met de instellingen en omwonenden gemaakt. Op 20 februari 2017 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van de Driemasterlocatie vast. Dit plan werd op 30 januari 2017 aan de raad gepresenteerd. Op 19 maart 2018 ging de raad akkoord met het bouwplan.

Contact
Projectleider gemeente: Bianca Schoenmaker
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Documenten