Artikel Gebiedsvisie De Baanderij

De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor bedrijventerrein De Baanderij. De visie moet duidelijk maken in welke richting het gebied zich het beste kan ontwikkelen. Ze gaat in op aspecten als ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, groen, water en duurzaamheid. De visie beschrijft het toekomstperspectief van De Baanderij op hoofdlijnen en vormt het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied.
Lees verder op de pagina Opgave of bekijk relevante beleidsdocumenten op de pagina Beleid.

Samenspraak
We maken de gebiedsvisie in samenspraak met belanghebbenden: vastgoedeigenaren, gebruikers, ondernemers, bewoners en omwonenden van het gebied. Daarmee willen we tot een visie komen die rekening houdt met de belangen van betrokkenen en kan rekenen op hun instemming.
Lees verder op de pagina Participatie voor verslagen van bijeenkomsten.

Proces en planning

Fase 1: Afwegingskader (september 2018 - 2e kwartaal 2019)
We brengen eerst de eisen en wensen van de gemeente en van alle belanghebbenden in kaart. Gezamenlijk bepalen we de thema's en criteria waaraan toekomstscenario's voor de Baanderij worden getoetst. Dit noemen we het afwegingskader.De gemeenteraad stelt het afwegingsafwegingskader en het participatieniveau voor de volgende fase in het 2e kwartaal van 2019 vast.

Fase 2: Visievorming (2e en 3e kwartaal 2019)
In deze fase stellen we toekomstscenario's voor De Baanderij op. Die beoordelen we aan de hand van het eerder ontwikkelde afwegingskader. In samenspraak met de belanghebbenden kiezen we een scenario dat nader wordt uitgewerkt tot een gebiedsvisie. De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie in het 4e kwartaal van 2019 vast.

Contact
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail ons dan via gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl