Artikel Gebiedsvisie De Baanderij

Bedrijventerrein de Baanderij is toe aan een nieuw toekomstperspectief. Het gebied ligt op een strategische plek. Dat biedt kansen om werken met wonen en andere functies te mengen.

Op 6 oktober 2020 heeft het college ingestemd met de gebiedsvisie Baanderij en de 'Nota van beantwoording zienswijze gebiedsvisie Baanderij'. De nota en de gebiedsvisie zijn ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie is op 16 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

De nota van beantwoording en de gebiedsvisie Baanderij kunt u hier vinden.

Inmiddels is de gemeente gestart met de volgende fase, kaders Baanderij. In deze fase werken we aan de uitvoeringskaders waarbinnen de transformatie van de Baanderij kan plaatsvinden. We beginnen onder meer met uitwerken en vaststellen van het stedenbouwkundige kader en het ruimtelijk raamwerk. Dit gaan we in samenwerking met de betrokken partijen (van eigenaren tot ondernemers en omwonenden) doen.

Achtergrond
In de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 is de Baanderij aangemerkt als een gebied waar de komende 20 jaar gebiedstransformatie noodzakelijk is. De collegepartijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie-SGP hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat zij deze bestuursperiode een gebiedsvisie voor de Baanderij gaan maken.

Documenten
Gebiedsvisie Baanderij
Nota van beantwoording

Contact
Projectleider gemeente: Friedeke Drewes.
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl
Via dit adres kunt u zich ook opgeven voor voortgangsberichten over het project.