Artikel Gebiedsvisie De Baanderij

Bedrijventerrein de Baanderij is toe aan een nieuw toekomstperspectief. Het gebied ligt op een strategische plek. Dat biedt kansen om werken met wonen en andere functies te mengen. De gemeente werkt momenteel aan een gebiedsvisie waarin de koers voor herontwikkeling wordt vastgelegd. Ze bepaalt die koers in samenspraak met alle betrokken partijen, van eigenaren en ondernemers tot bewoners.

Het traject voor de gebiedsvisie ging in 2018 van start. Eerste stap was alle kaders, uitgangspunten en wensen te inventariseren. Ze werden opgenomen in een uitgangspuntennotitie. De gemeenteraad stelde deze notitie op 1 juli 2019 vast. Volgende stap is de ambities te bepalen en toekomstscenario's voor de Baanderij op te stellen.

Achtergrond
In de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 is de Baanderij aangemerkt als een gebied waar de komende 20 jaar gebiedstransformatie noodzakelijk is. De collegepartijen LPL, VVD en CDA hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat zij deze bestuursperiode een gebiedsvisie voor de Baanderij gaan maken.

Planning

  • 12 september 2019: gebiedsbijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden over de ambities voor de Baanderij
  • 14 oktober 2019: infoavond van de raad
  • oktober 2019: gebiedsbijeenkomst over toekomstscenario's
  • december 2019: keuze van het voorkeursscenario door de gemeenteraad
  • februari/maart 2020: gebiedsbijeenkomst over de concept-visie
  • mei/juni 2020: gemeenteraad stelt gebiedsvisie Baanderij vast
  • 2020-2022: uitwerking gebiedsvisie, nadere onderzoeken, afsluiten contracten met grondeigenaren en vaststellen bestemmingsplan

Documenten

Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie Baanderij (juni 2019)
Ruimtelijke structuurvisie 2035 (2015)
Presentatie kick-off (7 september 2018)
Verslag deelgebied 1 (7 september 2018)
Verslag deelgebied 2 (7 september 2018)
Verslag deelgebied 3 (7 september 2018)
Verslag omwonenden (7 september 2018)
Samenvattend verslag bijeenkomsten eisen en wensen De Baanderij (september 2018)

Bekijk voor relevante beleidsdocumenten de pagina Beleid.

Contact
Projectleider gemeente: Mildred van der Linden
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl
Via dit adres kunt u zich ook opgeven voor voortgangsberichten over het project.