Artikel Gebiedsvisie De Baanderij

Bedrijventerrein de Baanderij is toe aan een nieuw toekomstperspectief. Het gebied ligt op een strategische plek. Dat biedt kansen om werken met wonen en andere functies te mengen. De gemeente werkt momenteel aan een gebiedsvisie waarin de koers voor herontwikkeling wordt vastgelegd. Ze bepaalt die koers in samenspraak met alle betrokken partijen, van eigenaren en ondernemers tot bewoners.

Het traject voor de gebiedsvisie ging in 2018 van start. Eerste stap was alle kaders, uitgangspunten en wensen te inventariseren. Ze werden opgenomen in een uitgangspuntennotitie. De gemeenteraad stelde deze notitie op 1 juli 2019 vast. Daarna zijn de ambities bepaald en werden toekomstscenario's opgesteld. Op 2 maart 2020 koos de gemeenteraad voor scenario 2 Stadskade & Werkbaan als ontwikkelrichting. Dit scenario wordt de komende tijd uitgewerkt tot een gebiedsvisie. Bij die uitwerking gaf de raad als voorwaarden mee dat er niet meer dan 7 ha bedrijventerrein buiten de Baanderij hoeft te worden gecompenseerd en de Zijldijk een groen karakter kan krijgen.

Achtergrond
In de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 is de Baanderij aangemerkt als een gebied waar de komende 20 jaar gebiedstransformatie noodzakelijk is. De collegepartijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie-SGP hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat zij deze bestuursperiode een gebiedsvisie voor de Baanderij gaan maken.

Besluitvorming Gebiedsvisie Baanderij
Op 6 oktober heeft het college ingestemd met de gebiedsvisie Baanderij en de 'Nota van beantwoording zienswijze gebiedsvisie Baanderij'. De nota en de gebiedsvisie zijn ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie is op 16 november 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.
De nota van beantwoording en de gebiedsvisie Baanderij kunt u hier vinden.

Documenten
Gebiedsvisie Baanderij
Nota van beantwoording
Scenario's Baanderij (8 november 2019)
Presentatie gebiedsbijeenkomst 29 oktober 2019 (toekomstscenario's)
Presentatie gebiedsbijeenkomst 12 september 2019 (ambities)
Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie Baanderij (juni 2019)
Ruimtelijke structuurvisie 2035 (2015)
Presentatie kick-off (7 september 2018)
Verslag deelgebied 1 (7 september 2018)
Verslag deelgebied 2 (7 september 2018)
Verslag deelgebied 3 (7 september 2018)
Verslag omwonenden (7 september 2018)
Samenvattend verslag bijeenkomsten eisen en wensen De Baanderij (september 2018)

Bekijk voor relevante beleidsdocumenten de pagina Beleid.

Contact
Projectleider gemeente: Mildred van der Linden
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl
Via dit adres kunt u zich ook opgeven voor voortgangsberichten over het project.