Artikel Gebiedsvisie De Baanderij

Bedrijventerrein de Baanderij is toe aan een nieuw toekomstperspectief. Het gebied ligt op een strategische plek. Dat biedt kansen om werken met wonen en andere functies te mengen. De gemeente werkt momenteel aan een gebiedsvisie waarin de koers voor herontwikkeling wordt vastgelegd. Ze bepaalt die koers in samenspraak met alle betrokken partijen, van eigenaren en ondernemers tot bewoners.

Het traject voor de gebiedsvisie ging in 2018 van start. Eerste stap was alle kaders, uitgangspunten en wensen te inventariseren. Ze werden opgenomen in een uitgangspuntennotitie. De gemeenteraad stelde deze notitie op 1 juli 2019 vast. Daarna zijn de ambities bepaald en werden toekomstscenario's opgesteld. Op 2 maart 2020 koos de gemeenteraad voor scenario 2 Stadskade & Werkbaan als ontwikkelrichting. Dit scenario wordt de komende tijd uitgewerkt tot een gebiedsvisie. Bij die uitwerking gaf de raad als voorwaarden mee dat er niet meer dan 7 ha bedrijventerrein buiten de Baanderij hoeft te worden gecompenseerd en de Zijldijk een groen karakter kan krijgen.

Achtergrond
In de Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035 is de Baanderij aangemerkt als een gebied waar de komende 20 jaar gebiedstransformatie noodzakelijk is. De collegepartijen VVD, D66, CDA, ChristenUnie-SGP hebben in hun coalitieakkoord afgesproken dat zij deze bestuursperiode een gebiedsvisie voor de Baanderij gaan maken.

Digitale bijeenkomst
Wij hebben de toekomstige visie aan u gepresenteerd via een digitale bijeenkomst op woensdag 24 juni. Op deze website kunt u de bijeenkomst terugkijken en hier vindt u de antwoorden op de vragen die tijdens de gebiedsbijeenkomst zijn gesteld.

Concept Gebiedsvisie Baanderij ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 14 juli 2020 ingestemd met de concept-gebiedsvisie Baanderij als toekomstig beleid. De concept-gebiedsvisie ligt van 23 juli 2020 tot  en met 4 september 2020 ter inzage. Iedereen kan zijn of haar zienswijze tot en met 4 september 2020 bij de gemeente indienen. Dit kan per brief gericht aan de gemeente of per mail gericht aan gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl.


Planning

  • juni 2020: gebiedsbijeenkomst over de concept-gebiedsvisie
  • september 2020: gemeenteraad stelt gebiedsvisie Baanderij vast
  • 2020-2022: uitwerking gebiedsvisie, nadere onderzoeken, afsluiten contracten met grondeigenaren en vaststellen bestemmingsplan

Documenten

Concept Gebiedsvisie Baanderij (7 juli 2020)
Scenario's Baanderij (8 november 2019)
Presentatie gebiedsbijeenkomst 29 oktober 2019 (toekomstscenario's)
Presentatie gebiedsbijeenkomst 12 september 2019 (ambities)
Uitgangspuntennotitie Gebiedsvisie Baanderij (juni 2019)
Ruimtelijke structuurvisie 2035 (2015)
Presentatie kick-off (7 september 2018)
Verslag deelgebied 1 (7 september 2018)
Verslag deelgebied 2 (7 september 2018)
Verslag deelgebied 3 (7 september 2018)
Verslag omwonenden (7 september 2018)
Samenvattend verslag bijeenkomsten eisen en wensen De Baanderij (september 2018)

Bekijk voor relevante beleidsdocumenten de pagina Beleid.

Contact
Projectleider gemeente: Mildred van der Linden
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl
Via dit adres kunt u zich ook opgeven voor voortgangsberichten over het project.