Artikel Beleid

Relevante beleidsdocumenten

Coalitieakkoord Leiderdorp 2018-2022

Ruimtelijke Structuurvisie 2035 Leiderdorp (2015)

Regionale woonagenda 2030 (2017)

Retailvisie Leidse regio 2025 (2015) en Actieplannen Retailvisie (2017)

Convenant bedrijventerreinen Leidse regio 2022 (2018)

Regionale Agenda omgevingsvisie Hart van Holland (2017)

Welstandsnota Leiderdorp (2016)

Verkeersbeleid/ parkeernormen: Addendum parkeerbeleidsplan Leiderdorp 2014

Fietsnota Leiderdorp 2014

Groenstructuurplan Leiderdorp (2000)

Actualisatie groenstructuurplan Leiderdorp (2012-2020)

Waterstructuurplan Leiderdorp (2013)

Duurzaamheidsagenda (2017)

Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart Leiderdorp (2008)

 

Relevante projecten:

Leidse Ring Noord

Onderzoek Spanjaardsbrug

Nieuwbouwwijk Bij de Zijl