Artikel Groene Hart Centrum

Impressie VO inrichtingsplan buitenruimte GHC

Het voormalige HSL/A4 informatiecentrum in de Bospolder krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw en de buitenruimte worden omgevormd tot een recreatief en educatief Groene Hart Centrum met horeca.

Voor het Groene Hart Centrum maakt de gemeente een nieuw bestemmingsplan. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan lag in mei 2019 zes weken ter inzage. De reacties waren aanleiding het inrichtingsplan voor de buitenruimte te wijzigen. Het gebied wordt kleiner en er komt minder bebouwing. Het aangepaste inrichtingsplan werd op 16 januari 2020 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Dit inrichtingsplan is na de inloopbijeenkomst uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp is vervolgens het ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan lag van eind februari tot en met 1 april 2020 ter inzage. Er zijn 4 zienswijzen ontvangen, van verschillende organisaties. Indien nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Vaststelling van het bestemmingsplan staat op de agenda van de gemeenteraad van 18 mei 2020.

Op maandag 20 april 2020 stemde de gemeenteraad in met het uitvoeringskrediet voor de herinrichting van de openbare ruimte. Hiermee zijn voldoende middelen beschikbaar voor het realiseren van het inrichtingsplan.

Tijdens de inloopbijeenkomst kregen wij diverse opmerkingen, suggesties en vragen. Die zijn persoonlijk beantwoord. Waar mogelijk worden de opmerkingen en suggesties meegenomen in het ontwerp, de invulling van het gebouw of het vervolgproces.

Voorgeschiedenis
Het karakteristieke gebouw aan de Bospolder 11 was lange tijd in gebruik als informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Eerst voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn en daarna voor de verbreding van de A4. Na afronding van beide projecten werd de gemeente Leiderdorp eigenaar van het gebouw. In afwachting van zijn definitieve bestemming als Groene Hart Centrum diende het gebouw als bezoekerscentrum en projectkantoor van Tennet gedurende de aanleg van een nieuwe 380 kV-verbinding (van oktober 2016 tot oktober 2019).

Concept
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Groene Hart Centrum is het concept Hollandse Energie. De locatie moet een plek worden waar bezoekers het typisch Hollandse polderlandschap kunnen ervaren, beleven en leren kennen. Het gemeentebestuur stelde dit concept in 2014 vast.

Planning
Definitief ontwerp buitenruimte: februari 2020
Publicatie ontwerpbestemmingsplan: maart 2020
Vaststelling bestemmingsplan (raad): medio mei/juni 2020
Voorbereiding inrichting buitenruimte : mei - september 2020
Uitvoering inrichting buitenruimte: augustus/september 2020 - medio 2021

Documenten

Panelen inloopbijeenkomst 16 januari 2020 (aangepast voorlopig ontwerp inrichtingsplan)
Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan 24 april 2019 (bijlage bij voorontwerp bestemmingsplan 24 april 2019) 
Voorontwerp bestemmingsplan 24 april 2019 is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl
Conceptboek (november 2014 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders als uitgangspunt voor de functiewijziging)

Contact
Projectleider: Joke Boot
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl