Artikel Herinrichting Hoogmadeseweg

De gemeente gaat de Hoogmadeseweg tussen de Simon Smitweg en de rotonde Ericalaan/Acacialaan opnieuw inrichten. Daarmee wordt het voor verkeersdeelnemers duidelijker dat zij zich in een 30 km-zone bevinden.
De bloembakken op de weg verdwijnen. Er komen wegversmallingen met busvriendelijke verkeersdrempels om de snelheid van autoverkeer te remmen. Ook worden inritconstructies en verhoogde plateaus aangelegd, zodat de voorrang beter geregeld is. Het zebrapad met de middengeleider ter hoogte van tennispark De Munnik en de schoolzone ter hoogte van Leythenrode verdwijnen. De weg wordt zo overzichtelijker. De fietsenpaden en trottoirs blijven vrijliggend. Ook behoudt de rijbaan dezelfde breedte.

Ontwerp
In juni 2017 konden inwoners tijdens een inloopbijeenkomst reageren op het Voorlopig Ontwerp van de nieuwe weginrichting. Hun inbreng was aanleiding het ontwerp te veranderen. De volgende zaken zijn aangepast:

  • De verlichting wordt buiten het trottoir geplaatst en niet tussen stoep en fietspad. Daardoor ondervinden voetgangers en rolstoelgebruikers geen hinder van de lantaarnpalen.
  • Ongeveer ter hoogte van de Essenlaan komt er nog een wegversmalling met busvriendelijke drempel.
  • Ter hoogte van tennispark De Munnik worden tussen het fietspad en de rijbaan bomen geplaatst. Daarvoor is ruimte omdat de weg hier wordt rechtgetrokken. De bomen versterken de laanstructuur.
  • De toegang vanaf de Hoogmadeseweg naar de Essenlaan (een fietspad) is inmiddels versmald en heeft aan beide zijden betonelementen gekregen. Dit moet voorkomen dat gemotoriseerd verkeer het fietspad gebruikt, zoals nu vaak gebeurt.

De aanpassingen zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp. Zie onder Documenten.

Uitvoering
Uitvoering van de maatregelen vindt plaats medio 2019.

Documenten
Uitnodiging inloopavond herinrichting Hoogmadeseweg (29 mei 2017)
Voorlopig Ontwerp herinrichting Hoogmadeseweg (poster 14 juni 2017)
Reactie op vragen en opmerkingen inloopavond 14 juni 2017
Definitief Ontwerp herinrichting Hoogmadeseweg (22 september 2017)

Contact
Projectleider: Rik Verhoeven
E-mail: info@leiderdorp.nl