Artikel Herinrichting Simon Smitweg

Een deel van de Simon Smitweg moet worden heringericht om een robuuste en veilige verkeersafwikkeling te realiseren. Dit is het deel vanaf het kruispunt Persant Snoepweg - Engelendaal tot aan het kruispunt Simon Smitweg - Willem-Alexanderlaan. Hiervoor zal de Simon Smitweg worden ingericht als een tweerichtingsweg en dienen beide kruispunten te worden aangepast. Het deel van de Simon Smitweg langs het Alrijne ziekenhuis hoort niet tot de herinrichting. Bekijk hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien.

Aanleiding aanpassen verkeerscirculatie

Herinrichting van de Simon Smitweg komt voort uit een collegebesluit van juli 2019 over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. Burgemeester en wethouders beslisten toen dat de Simon Smitweg tweerichtingsverkeer krijgt en de maximumsnelheid van 50 km/u behoudt. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer met een maximumsnelheid van 30 km/u. Het college vindt dit de beste oplossing om het extra verkeer naar de supermarkt en de woningen op het Amaliaplein (zie projectpagina Amaliaplein) in goede banen te leiden. Aan dit besluit ging uitgebreid onderzoek naar de verkeerscirculatie vooraf, zie onder documenten.

Plan voor herinrichting
Na het collegebesluit is een plan voor herinrichting van de Simon Smitweg gemaakt. Belanghebbenden konden hierover in een werkgroep meedenken en meepraten. Op basis van hun wensen en de eisen van de gemeente maakte een verkeersbureau een ontwerp. De wensen van bewoners zijn voor zover dat kon in het ontwerp verwerkt.

Bestemmingsplan en verkeersbesluiten
Het nieuwe ontwerp van de Simon Smitweg past niet binnen het bestemmingsplan. Daarom is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Ook zijn twee verkeersbesluiten nodig, onder meer voor het instellen van tweerichtingsverkeer ter hoogte van het gemeentehuis. Eind augustus heeft het college de ontwerpbesluiten ter inzage gelegd voor zienswijzen. De stukken hebben van 2 september tot en met 14 oktober 2020 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er 2 zienswijzen op de ontwerpverkeersbesluiten ontvangen. Inmiddels heeft het college de zienswijzen bestudeerd en beantwoord. Daarnaast heeft het college op 8 december het besluit genomen om de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

De behandeling van het bestemmingsplan staat gepland voor het politiek forum van 18 januari 2021. In het politiek forum vindt de inhoudelijke discussie plaats. De stukken zijn, na publicatie van de agenda, te vinden in het raadsinformatiesysteem. Daarna zal tijdens de raadsvergadering van 25 januari een besluit worden genomen over het bestemmingsplan. Het besluit van de raad zal worden gepubliceerd in het Leiderdorps Weekblad en in de Staatscourant. Daarna volgt de beroepstermijn.

Uitvoering
De start van de uitvoering van de herinrichting is gepland voor het 2e kwartaal van 2021. Dit is afhankelijk van eventueel beroep op de besluiten. De startdatum publiceren we in Gemeente aan Huis en de gemeentelijke website en direct omwonenden informeren we per brief.

Documenten
Simon Smitweg
GAH: Hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien
Ontwerpbesluiten: Plaatsing in de Staatscourant 
Ontheffing hogere grenswaarden Simon Smitweg
Veelgestelde vragen over de Simon Smitweg

Verkeerscirculatie Amaliaplein
Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein
Projectpagina Herinrichting Ericalaan
Onderzoeken met betrekking tot de verkeerscirculatie vindt u rechts in de kolom, onder gerelateerde content. Deze documenten horen bij het collegebesluit van juli 2019.

Bespreking verkeerscirculatie in gemeenteraad
18 februari 2019 (Politiek Forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Contact
Projectleider: Friedeke Drewes
f.drewes@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Heeft u een vraag?
Veel voorkomende vragen hebben wij beantwoord op deze pagina
Heeft u daarna nog vragen? Mailt u dan naar info@leiderdorp.nl
Vermeld daarbij het onderwerp Herinrichting Simon Smitweg.