Artikel Q&A Herinrichting Simon Smitweg

Een deel van de Simon Smitweg moet worden heringericht om een robuuste en veilige verkeerssituatie te realiseren. Dit is het deel vanaf het kruispunt Persant Snoepweg - Engelendaal tot aan het kruispunt Simon Smitweg - Willem-Alexanderlaan. Hiervoor wordt de Simon Smitweg ingericht als een tweerichtingsweg en worden beide kruispunten aangepast. Het deel van de Simon Smitweg langs het Alrijne ziekenhuis hoort niet tot de herinrichting. Bekijk hier hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien.

Simon Smitweg

Figuur 1 Ontwerp herinrichting Simon Smitweg (juni 2020*)
*In bovenstaand ontwerp zijn op details wijzigingen mogelijk als gevolg van de verdere uitwerking van het ontwerp.

In deze Q&A (overzicht van vragen en antwoorden) vindt u het antwoord op enkele veelgestelde vragen over de herinrichting van de Simon Smitweg in Leiderdorp. Als uw vraag niet in dit document is opgenomen kunt u contact opnemen via info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'Vraag herinrichting Simon Smitweg'. Uw vraag wordt dan apart beantwoord en indien nodig toegevoegd aan deze pagina.

De vragen zijn gebundeld in de volgende thema's:
Geluid

Vraag 1:
De gemeente zal voorafgaand aan de herinrichting gevelisolatieonderzoek uitvoeren. Bij dit geluidsonderzoek aan de gevel zal gebruik worden gemaakt van een softwareprogramma. Waarom wordt er gebruik gemaakt van een softwareprogramma in plaats van een fysieke geluidsmeting in de woningen?

De gemeente zal voor het gevelisolatieonderzoek een gespecialiseerd akoestisch adviesbureau inschakelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een softwareprogramma om de volgende redenen:

  • a. Bij fysieke metingen in de woning wordt er getoetst op basis van de huidige situatie in de Simon Smitweg. Na herinrichting zal er een andere situatie zijn. Met het softwareprogramma kan op basis van de toekomstige situatie worden bepaald wat het geluidsniveau in de woningen aan Holtlant 1 t/m 9 en 39 zal zijn.
  • b. Voor de woningen van Holtlant langs de Simon Smitweg is in het verleden een Hogere Waarde besluit genomen, dit is gebeurt na de bouw van de woningen. Daarbij is uitgegaan van de aanname dat de gevel een bepaalde geluidsisolatie heeft. Met dit gevelisolatieonderzoek controleren wij of de gevel voldoende geïsoleerd is of dat er extra maatregelen nodig zijn. Het gevelisolatieonderzoek richt zich op de vraag hoe de gevel is opgebouwd en wat de geluidwerende werking van de gevel is. Dit wordt in vaktermen de 'karakteristieke geluidwering' van de gevel genoemd. De woningen langs de Simon Smitweg ter hoogte van het Hofje van Holtlant komen niet in aanmerking voor geluidwerende maatregelen, omdat voor de bouw van de woningen hogere waarden zijn aangevraagd. Bij de bouw van de woningen is zodoende rekening gehouden met de geluidsbelasting van de Simon Smitweg.

Vraag 2:
Hoe bepaalt de gemeente of woningeigenaren van Holtlant 1 t/m 9 en 39 in aanmerking komen tot geluidwerende maatregelen aan de woningen?
De gemeente geeft opdracht aan een specialistisch akoestisch adviesbureau voor het uitvoeren van het gevelisolatieonderzoek aan de woningen Holtlant 1 t/m 9 en 39. Dit zijn de woningen van Holtlant die direct zijn gelegen aan de Simon Smitweg. Dit bureau zal, als zij denken dat dat nodig is, een afspraak maken om de situatie in de woning te beoordelen. In het softwareprogramma wordt op basis van de gevelopbouw berekend wat de 'karakteristieke geluidwering (zie antwoord vraag 1)' van de gevel is. Op deze manier wordt berekend of het geluidsniveau binnen in de woning voldoet aan de wettelijke waarde van maximaal 33dB. Als niet aan de wettelijke waarde worden voldaan dan komt de woning in aanmerking voor geluidwerende maatregelen.

Vraag 3:
Hoe lang duurt het gevelisolatieonderzoek?
De planning en tijdsduur van het gevelonderzoek is nog niet bekend. In maart 2021 nemen wij contact op met de betreffende woningeigenaren.

Vraag 4:
De gemeente heeft het plan om een geluidscherm in de vorm van een Kokowall te plaatsen ter hoogte van de woningen aan de Simon Smitweg 1 t/m 9. Hoe zien deze schermen eruit?
De gemeente wil de woningeigenaren aan de Simon Smitweg 1 t/m 9 tegemoet komen door een (niet wettelijk verplicht) geluidsscherm tegen de erfgrens aan te plaatsen, hiermee wordt het geluidsniveau in de tuinen ook gereduceerd. Dit geluidsscherm is aan de buitenzijde afgewerkt met kokosvezels en wordt ook wel een kokowall genoemd. Deze kokosvezels zorgen enerzijds voor geluidsreductie en anderzijds voor goede omstandigheden voor klimplanten, zoals klimop, om zich te vestigen. De gemeente Leiderdorp zal aan de openbare zijde van het geluidsscherm klimopplanten plaatsen. De kokowall zal waarschijnlijk tussen de 2,0m en de 2,2m hoog worden. In Leiderdorp staat op verschillende locaties een geluidsscherm van kokowall. Zo is het scherm tussen de straten Holtlant en Hofje van Holtlant een kokowall geluidsscherm .

Vraag 5:
Wat wordt de hoogte van deze kokowall geluidsschermen?
De exacte hoogte van de kokowall wordt tijdens de verder uitwerking van het ontwerp bepaald. Vanwege de technische uitvoerbaarheid en het beschikbare aanbod vanuit de leverancier zal het geluidsscherm waarschijnlijk een hoogte krijgen tussen 2,0m en 2,2m hoogte.

Vraag 6:
De plaatsing van deze schermen is tegen de erfgrens. In hoeverre hebben we inspraak over waar de schermen geplaatst worden? Bijvoorbeeld over de gehele lengte of niet, en of er wel of niet bomen voor opgeofferd moeten worden?
De exacte locatie van de geluidsschermen moet nog worden bepaald, onze voorkeurslocatie is tegen de erfgrens. Dit is eerder besproken in de participatiegroep voor het ontwerp van de Simon Smitweg. Uitgangspunt is dat de schermen worden geplaatst over de gehele lengte, dan zijn de geluidsschermen het meest effectief. Als alleen bij een aantal woningen een scherm komt, dan kan het geluid hier "omheen" gaan en neemt de effectiviteit van een scherm af. We gaan er op dit moment van uit dat er geen bomen voor het geluidsscherm hoeven te worden gekapt. De inspraak met betrekking tot het geluidsscherm heeft reeds plaatsgevonden tijdens het participatieproces. De direct betrokken woningeigenaren zullen voorafgaand aan de realisatie van het geluidsscherm worden geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vraag 7:
Wat is de planning voor het plaatsen van deze kokowall geluidsschermen?
De schermen worden geplaatst tijdens de uitvoeringsfase van de herinrichting van de Simon Smitweg. De start van de uitvoering staat op zijn vroegst gepland in de zomer van 2021 en is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure.

Vraag 8:
Waar vind ik het geluidsonderzoek?
Het geluidsonderzoek is te vinden op de website van www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze link komt u rechtstreeks bij de verschillende onderzoeken, waaronder het geluidsonderzoek.
Uitvoering


Vraag 9:
De wijk / straat Holtlant heeft slechts 1 in- en uitrit. Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk Holtlant tijdens de herinrichting van de Simon Smitweg de wijk in en uit kunnen?
De bereikbaarheid van de wijk Holtlant is belangrijk. De aannemer, het ingenieursbureau en medewerkers van de gemeente kijken naar de verkeersafwikkeling tijdens de werkzaamheden en het bereikbaar houden van de wijk Holtlant, de brandweerkazerne en de milieustraat. Hierover ontvangen direct omwonenden voor de start van de werkzaamheden aanvullende informatie.

Vraag 10:
De Simon Smitweg wordt over een lengte van 300 meter opnieuw ingericht. Gaat de herinrichting gefaseerd plaatsvinden? En in welke volgorde zal de Simon Smitweg worden heringericht?
De Simon Smitweg wordt in verschillende fases uitgevoerd. Hoe de fasering eruit ziet, is nog niet bekend. Direct omwonenden krijgen voor de start van de werkzaamheden aanvullende informatie.

Vraag 11:
Wanneer starten de werkzaamheden en hoe lang zullen de werkzaamheden duren?
De werkzaamheden start bij voorkeur in de zomer van 2021. De startdatum is mede afhankelijk van eventueel beroep tegen het bestemmingsplan en het verkeersbesluit.
Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden duren. Dit wordt in overleg met het ingenieursbureau en de aannemer bepaald. Hierover worden direct omwonenden per brief geïnformeerd. Wij houden rekening met een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Daarnaast moeten er door kabels- en leidingenbedrijven (Liander, Oasen etc.) verleggingen worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan kabels en leidingen kunnen de doorlooptijd van de uitvoeringsfase verlengen.
Ontwerp


Vraag 12:

Er komen op de Simon Smitweg, ter hoogte van de Hoogmadeseweg, twee oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Hebben deze oversteekplaatsen effect op de bereikbaarheid van de wijk Holtlant?
De oversteekplaatsen hebben geen invloed op de bereikbaarheid van de wijk Holtlant, ook grotere voertuigen zoals een brandweerauto als vuilniswagen kunnen de wijk nog bereiken. Wilt u meer informatie over de oversteekplaatsen? Bekijk dan het ontwerp in deze link.

Vraag 13:
Veel bewoners van het verpleeghuis Leythenrode maken gebruik van het voetpad aan de zijde van het verpleeghuis in de richting van de Houtkamp. Dit voetpad zal tijdens de herinrichting verdwijnen en alleen het voetpad aan de overzijde van de Simon Smitweg blijft behouden. Kunnen de bewoners van het verpleeghuis ook in de toekomstige situatie op een veilige manier gebruik maken van het voetpad op de Simon Smitweg?
De bewoners van het verpleeghuis Leythenrode kunnen zich in de toekomstige situatie op een veilige manier over de Simon Smitweg verplaatsen door gebruik te maken van het midden-eiland met zebrapad naar de overzijde van de Simon Smitweg. Het ontwerp voor de Simon Smitweg is in een vroeg stadium besproken en afgestemd met de Alrijne Zorggroep. Het verplaatsen van het voetpad aan de zijde van het verpleeghuis is nodig om voldoende ruimte te creëren voor de opstelstroken van het kruispunt Simon Smitweg – Engelendaal – Persant Snoepweg. Daarnaast kan de Simon Smitweg hierdoor enkele meters naar het zuiden worden opgeschoven, waardoor het geluidsniveau voor de woningen aan de Simon Smitweg licht wordt beperkt.

Vraag 14:
De Simon Smitweg wordt ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50km/u. Waarom wordt de Simon Smitweg niet – net als de Ericalaan – ingericht als een wijkweg met 30km/u?
De Simon Smitweg ter hoogte van het gemeentehuis is in de huidige situatie een eenrichtingsverkeer gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50km/u. Na de herinrichting wordt de Simon Smitweg een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50km/u met tweerichtingsverkeer.
Omdat er aan beide zijden van de Simon Smitweg kruispunten komen met verkeerslichten (vanwege de verkeersveiligheid) en meerdere opstelstroken ligt het minder voor de hand om de Simon Smitweg als verblijfsgebied (wijkweg) in te richten. Meer informatie over de inrichtingseisen van een wijkweg vindt u op pagina 14 van de mobiliteitsvisie. Bij een maximumsnelheid van 30 km/u zal de Simon Smitweg ook als zodanig moeten worden ingericht. Daarnaast is de Simon Smitweg onderdeel van een hulpdienstenroute. In dat verband hebben de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) kenbaar gemaakt een maximumsnelheid van 50km/u te wensen, ook na het verdwijnen van de brandweerkazerne aan de Simon Smitweg.

Vraag 15:
De inrit van Cardea aan de Simon Smitweg verdwijnt. Waarom is dit besluit genomen?
Tijdens de ontwerpsessies voor de Simon Smitweg heeft Cardea, de eigenaar van het terrein, kenbaar gemaakt de inrit graag te sluiten. De gemeente staat hier welwillend tegenover omdat dit ook de verkeersveiligheid van de Simon Smitweg ten goede komt. Daarnaast blijft de bereikbaarheid van de wijk Hofje van Holtlant gewaarborgd met de overige in- en uitritten.