Nieuwsbericht Leidse Ring Noord

Gepubliceerd op: 15 juli 2015 09:00

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan.

Deze wegen vormen samen met de N446, A4, de A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de Leidse Ring. De ringstructuur moet doorgaand verkeer om Leiden en Leiderdorp leiden. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers in het stadscentrum en de dorpskern. Langs de Leidse Ring Noord worden extra maatregelen genomen om tot een goede inpassing te komen. Het project bestaat uit drie tracédelen: Plesmanlaan, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan.

 Informatiebijeenkomsten

Per tracédeel organiseren Leiden en Leiderdorp informatieavonden over de Leidse Ring Noord voor alle inwoners, ondernemers en belangstellenden:

  • Tracédeel Oude Spoorbaan: 27 augustus 2015 (in het gemeentehuis van Leiderdorp)
  • Tracédeel Plesmanlaan: 31 augustus 2015
  • Tracédeel Willem de Zwijgerlaan: 2 september 2015

Tijdens de bijeenkomsten worden de verkeersmaatregelen gepresenteerd die de gemeenten willen treffen om de doorstroming te verbeteren, de zogeheten concept voorkeursuitwerking.

Noteert u 27 augustus alvast in uw agenda. Exact tijdstip (in ieder geval 's avonds) publiceren we in augustus in Gemeente aan Huis en op de gemeentelijke website. De bewoners van Leyhof, Driegatenbrug en (een deel van Buitenhof) ontvangen binnenkort een bewonersbrief met informatie over het project Leidse Ring Noord.

Klankbordgroepen

Per tracédeel wordt een klankbordgroep van omwonenden gevormd. Deze groepen worden geraadpleegd over de inpassing van de verkeersmaatregelen. Voor het tracédeel Oude Spoorbaan heeft de gemeente bewonersvereniging De Leyhof, de werkgroep Leyhof LAB071 en Stichting Wijkbelang Ringweg Oost benaderd. Diverse bewoners uit Leyhof en Driegatenbrug hebben zich aangemeld. De deelnemers zitten op persoonlijke titel in de klankbordgroep. Ze beschouwen de maatregelen en de inpassing vanuit het perspectief van hun omgeving c.q. buurt.

Oproep

Wij zoeken nog enkele omwonenden van de Oude Spoorbaan uit de wijk Buitenhof die aan de klankbordgroep willen deelnemen. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich voor 1 augustus 2015 aanmelden bij Denijs van Roijen via dvanroijen@leiderdorp.nl.

 Informatie over de Leidse Ring Noord vindt u op de www.leiderdorp.nl/leidseringnoord en www.leiden.nl/leidsering.

Kaart Leidse Ring