Artikel Lokaal Sportakkoord Leiderdorp

Er komt steeds meer aandacht voor de positieve effecten van sporten en bewegen op het welzijn van onze inwoners. Het is onder andere goed voor ontspanning en plezier, voor een zinvolle tijdsbesteding, voor de gezondheid, voor sociale contacten, voor de motorische ontwikkeling van kinderen, voor het zelfvertrouwen, voor de persoonlijke ontwikkeling, voor de weerbaarheid en voor het mentale en psychische welzijn.

Lokaal Sportakkoord Leiderdorp
In de zomer van 2018 heeft het kabinet samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en NOC*NSF een nationaal sportakkoord gesloten. Hiermee streven ze het hoofddoel ‘zo veel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen’ na. Ze hebben zes ambities geformuleerd: (1), duurzame sportinfrastructuur (2), vitale sport- en beweegaanbieders (3), positieve sportcultuur (4), van jongs af aan vaardig in bewegen (5) en topsport die inspireert (6).

In Leiderdorp gaan we ook in gesprek  over deze ambities. Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners (zoals scholen, bso’s, zorg- en welzijnsorganisaties), de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de gemeente Leiderdorp zijn hierbij belangrijke partners. Samen brengen we – door middel van een lokaal sportakkoord – sporten en bewegen onder de aandacht. Hiermee verstevigen en stimuleren we samenwerkingsverbanden om zo veel mogelijk Leiderdorpers met plezier te laten sporten en bewegen.

Sportformateur als onafhankelijke procesbegeleider
Om tot een goede samenwerking te komen is het belangrijk dat het proces tot een Lokaal Sportakkoord  onafhankelijk verloopt. Daarom is een onafhankelijke sportformateur aangesteld. In Leiderdorp is dit Wouter de Groot. U kunt Wouter de Groot bereiken via ogvsportadvies@gmail.com.

Wat is een Lokaal Sportakkoord?
Klik hier voor een filmpje.

Samenvattend
Een Lokaal Sportakkoord:

  • gaat over het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, sportaanbieders en maatschappelijke partners (zoals scholen, bso's en zorg- en welzijnsorganisaties), de grezondheidszorg en het bedrijfsleven;
  • veronderstelt commitment tussen bovenbeschreven partijen. Dit wordt vastgelegd in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daarnaar toe staan beschreven.

Voor wie is het Sportakkoord?
Het Sportakkoord Leiderdorp is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente. Doel van de afspraken is om zoveel mogelijk inwoners van Leiderdorp te laten bewegen en sporten. Plezier, veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid staan hierbij voorop.

Concept Sportakkoord
Klik hier voor het concept sportakkoord van Leiderdorp.

Planning

Wat Datum Deadline Afgerond Inhoud
Aftrap ná zomervakantie 1e week van september 2020     1. Start inhoudelijke uitwerking;2. Benoemen van kartrekkers, regieteam en kernteam;3. Werkgroep financiële cormgeven.
Groepen kunnen onderling afspreken September 2020     Inhoudelijke uitwerkingen verder brengen
Tussenstand: bijeenkomst Tijdens de nationale sportweek van 18 t/m 27 september    

1. Groepen delen stand van zaken met elkaar;
2. Formuleren vervolgstappen: aandacht voor concreetheid en 'SMART'maken van sportakkoord;
3. Acties borging verkennen.

Groepen kunnen onderling afspreken Oktober 2020     Inhoudeljke uitwerking, borging van actieplannen en toebedelen financiën definitief maken.
Slotbijeenkomst Eind oktober Laatste week oktober 2020   Tekenen van definitief sportakkoord.
Indienen definitief sportakkoord   Uiterlijk 8 november 2020    
Uitvoering 2020, 2021, 2022 en verder...      

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën of wilt u meedoen? Neem contact op met Wouter de Groot.