Artikel Mobiliteitsplan Bereikbaar en Op Weg

Leiderdorp werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor de jaren 2019-2030. Dit plan bevat de visie en ambities van de gemeente op het gebied van mobiliteit.

Mobiliteit is breder dan verkeer en vervoer. Het gaat over de wijze waarop mensen zich verplaatsen. Omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen of op bezoek gaan. Vanuit deze gedachte werkt de gemeente haar plan uit. Centraal staat een duurzaam, bereikbaar en toegankelijk dorp voor iedereen.

Plan
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en ruimte komen in het plan aan bod. Zoals de Leidse Ring Noord, maar ook de lokale en regionale behoefte aan meer woningen en bedrijventerreinen. Deze ontwikkelingen stellen nieuwe mobiliteitsopgaven. De wegenstructuur en verkeerscirculatie krijgen eveneens aandacht. Het plan legt de basis voor een duurzaam mobiliteitsbeleid dat aansluit bij andere beleidsvelden.

Speerpunt
Mobiliteit is een speerpunt van het college. De coalitie heeft afgesproken dat er een nieuw mobiliteitsplan komt dat kaders vastlegt voor nieuwe plannen, waarin aandacht is voor fiets- en voetpaden en dat inspeelt op trends en ontwikkelingen.

Participatie
Om tot een goed en breed gedragen mobiliteitsplan te komen werken wij samen met de omgeving. Een online peiling met het Leiderdorppanel en Serious Game sessies maken hier onderdeel van uit. Alle input wordt gebruikt voor het opstellen van uitgangspunten en beleidskaders van de mobiliteitsvisie. Deze visie wordt in het verdere proces vertaald naar een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen, planning en kosten. Klik hier voor een terugblik op de Serious Game sessies en de uitkomsten van het Leiderdorppanel.

Planning

  • 1e kwartaal 2019: evaluatie van het Integraal Verkeer- en Vervoersplan (IVVP) en uitvoeringsprogramma 2014-2018.
  • 2e kwartaal 2019: ophalen van wensen en ambities van diverse gebruikersgroepen en de gemeenteraad; vaststelling uitgangspunten mobiliteitsvisie door raad
  • 3e kwartaal: maken uitvoeringsprogramma ( concrete maatregelen, planning en kosten)
  • 4e kwartaal: vaststelling mobiliteitsplan en uitvoeringsprogramma door gemeenteraad

Documenten
Raadsbrief (18 december 2018)
Evuluatie IVVP (mei 2019)

Contact
Projectleider: Joyce Rahman
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl