In maart 2022 verscheen de concept parkeervisie van Leiderdorp. U kon dit document van 9 maart tot en met 20 april 2022 bekijken en erop reageren. Lees het nieuwsbericht. De parkeervisie is het eerste deel van de Nota Parkeren.

Aanleiding

Parkeren in woonwijken en bij winkelcentra is nu gratis in Leiderdorp. Ook heeft ons dorp veel parkeerplaatsen. Dat zijn pluspunten. Er zijn ook knelpunten. Zo ondervinden bewoners in sommige delen van Leiderdorp parkeeroverlast. Daarnaast vragen actuele ontwikkelingen om een parkeeroplossing. De bouw van woningen op de Baanderij bijvoorbeeld, maar ook nieuwe vormen van mobiliteit en meer fietsgebruik. Deze opgaven zijn reden om nieuw parkeerbeleid te maken.

Nota Parkeren

Nota Parkeren - Parkeervisie beschrijft de knelpunten en vraagstukken rondom parkeren in Leiderdorp en hoe de gemeente deze gaat oplossen. Het document richt zich op de aanpak en bevat nog geen concrete maatregelen. Dat komt later, in het tweede deel van de Nota Parkeren: Beleidsuitwerking. Dat deel maken we nadat de gemeenteraad de parkeervisie heeft vastgesteld. Er verschijnt ook nog een deel 3 over parkeernormen.

Parkeeroverlast

Er zijn verschillende manieren (instrumenten) om parkeeroverlast aan te pakken. Leiderdorp gebruikt die parkeerinstrumenten in de volgende volgorde.

  1. Benutten: meer parkeren op opritten en carports of beter gebruik van parkeerplaatsen die iets verder liggen.
  2. Beïnvloeden: aanmoedigen van ander autogebruik door verbetering van openbaar vervoer en fietsverbindingen of beschikbaarheid van deelauto’s.
  3. Beheersen: zorgen dat de juiste doelgroep op de juiste plek parkeert door een vorm van een parkeermaatregel (parkeerregulering);
  4. Bijbouwen: aanleg van extra parkeerplaatsen op straat of in een parkeergarage.

Parkeren op de juiste plek

In verschillende delen van Leiderdorp – zoals in Zijlkwartier en rond het Alrijne ziekenhuis/WOOON - is sprake van parkeeroverlast door ‘gebiedsvreemde’ parkeerders. Dat zijn parkeerders die niet in het gebied hoeven zijn maar er wel hun auto parkeren. Vanaf begin mei 2023 was er daarom een parkeeronderzoek in Hofje van Holtlant en Zijlkwartier. Bij een parkeeronderzoek registreert een auto met camera’s kentekens. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om inzicht te krijgen in de parkeersituatie. De gemeenteraad heeft namelijk opdracht gegeven om een oplossing uit te werken om parkeeroverlast door ‘gebiedsvreemde’ parkeerders in Hofje van Holtlant en het Zijlkwartier aan te pakken. Het college onderzoekt nu hoe ze die opdracht uit kunnen voeren. Dat gebeurt eventueel door in zo’n gebied parkeerregulering in te voeren. Dit is nieuw in het parkeerbeleid.

Manieren van reguleren

Parkeerregulering is een beheersinstrument. Er zijn verschillende vormen:

  • betaald parkeren met parkeervergunningen voor belanghebbenden. Parkeren blijft voor inwoners en bezoekers mogelijk.
  • vergunninghoudersparkeren. Parkeren is dan alleen mogelijk voor bestuurders die een vergunning hebben. Voor bezoekers van vergunninghouders is parkeren wel mogelijk.
  • parkeerschijfzone (blauwe zone). In zo’n zone kan korte tijd worden geparkeerd. Bewoners kunnen een ontheffing krijgen.

Meedenken?

Om dit nieuwe parkeerbeleid te bepalen gaat de gemeente in juni 2023 graag in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden. We praten dan over de parkeeroverlast en mogelijke oplossingen. Hiervoor stellen wij een parkeerpanel samen. Dit is een groep van ongeveer 20 belanghebbenden. Eén van de oplossingen die wij willen bespreken is het invoeren van gereguleerd parkeren. Voor het parkeerpanel zijn wij op zoek naar mensen die parkeeroverlast ervaren en naar mensen waarvoor dit minder geldt. U kunt zich aanmelden voor het parkeerpanel door een e-mail te sturen naar info@leiderdorp.nl, inclusief een korte motivatie waarom u wilt meedenken.

Vorm nog te kiezen

De ernst van de parkeeroverlast bepaalt welke vorm van parkeerregulering wordt gekozen. De parkeervisie zegt nog niet in welke delen van Leiderdorp parkeerregulering wordt ingevoerd. Dat gebeurt na vaststelling van de parkeervisie. Uitgangspunt is wel dat invoering niet mag leiden tot parkeeroverlast in andere wijken en buurten. Een meerderheid van de gemeenteraad is geen voorstander van betaald parkeren. De parkeervisie beschrijft ook hoe belanghebbenden bij keuzes worden betrokken.

Te weinig parkeerplaatsen

In de wijken Doeskwartier, Buitenhof, Leyhof is parkeeroverlast doordat er vooral in de nacht te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Dit probleem gaat de gemeente oplossen door het mobiliteitsgedrag van bewoners te beïnvloeden (minder autobezit) en door parkeerplaatsen op eigen terrein of in de omgeving te benutten (parkeren op afstand). Ook wil de gemeente in samenspraak met bewoners onderzoeken of er draagvlak is om parkeerregulering in te voeren.

Andere vraagstukken

Naast de aanpak voor parkeeroverlast beschrijft de parkeervisie hoe de gemeente omgaat met fietsparkeren en met parkeren bij nieuwbouwprojecten.

Mobiliteitsbeleid

De Nota Parkeren is onderdeel van het mobiliteitsbeleid van Leiderdorp. Eerder verschenen de nota’s Circulatie, Langzaam Verkeer, en Openbaar Vervoer. De vier nota’s zijn een uitwerking van de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg, die de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Lees meer op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan.

Contact

Projectleider: Denijs van Roijen
Tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl