Artikel Toelichting op de nota's

Hieronder vindt u een toelichting op de nota's:

  • Langzaam verkeer
  • Openbaar Vervoer
  • Circulatie

   NOTA LANGZAAM VERKEER

  In de Mobiliteitsvisie staan de fietser en de voetganger voorop. Fietsen draagt positief bij aan gezondheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en klimaat. De nota Langzaam Verkeer gaat dieper in op wat voor fietsers en voetgangers nodig is om zich veilig en prettig te verplaatsen.

  Het landelijke programma Duurzaam Veilig geeft uitgewerkte richtlijnen voor een veilige inrichting van wegen. In Leiderdorp passen we deze altijd toe, tenzij een verkeerssituatie vraagt om meer maatwerk. In dat geval leggen we goed uit waarom de inrichting toch anders is. Fietspaden worden aangepakt zodat ze comfortabele, veilige en directe routes vormen. Extra aandacht gaat uit naar school-thuisroutes voor zowel fietsers als voetgangers en er komt meer aandacht voor fietsenstallingen. Niet alleen bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij bestaande locaties en voorzieningen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar voorzieningen bij haltes van het openbaar vervoer.

  In zowel de nota Langzaam Verkeer als in de nota Circulatie worden een aantal hoofdfietsroutes beschreven. Belangrijk is om alle fietsroutes herkenbaar en veilig in te richten. In de nota worden voor zowel voet- als fietspaden voorkeurskenmerken vastgesteld. Naast een goede vormgeving is ook tijdig onderhoud van fiets- en voetpaden belangrijk. Veilige en comfortabele paden nodigen uit tot het gebruik hiervan. Voor voetgangers zijn op de meeste plekken trottoirs aanwezig en zijn er voldoende mogelijkheden om over te steken in zowel woonstraten als op wijkwegen. Speciale aandacht gaat uit naar schoolzones, winkelcentra en recreatiegebieden. Deze zijn allemaal bereikbaar via hoogwaardige voetgangersroutes, waar de ruimte vaak moet worden gedeeld met fietsers.

  Er zijn een aantal locaties waar voetgangers en fietsers gebruik maken van hetzelfde pad. Deze combinatie zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij voetgangers. We gaan onderzoeken of en hoe we deze routes kunnen aanpassen. Ook zal onderzocht worden hoe ontbrekende schakels in met name het fietsnetwerk kunnen worden opgelost. Dit geldt met name voor de Touwbaan en het Heelblaadjespad.

  Eén van de maatregelen die ook in de nota Circulatie wordt genoemd is het afsluiten van de Spanjaardsbrug voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bus en hulpdiensten.Via de Spanjaardsbrug gaan elke dag 10.000 (brom)fietsers heen en weer naar Leiden en is daarmee een bekend knelpunt voor de doorstroming en de veiligheid. Het weren van gemotoriseerd verkeer op de brug biedt de ruimte voor een veilige en comfortabele (brom)fietsverbinding richting Leiden. Autoverkeer van Van der Valk Boumanweg naar Zijldijk/Baanderij blijft wel mogelijk.

  Door het zo breed mogelijk aanbieden van verkeerseducatie wordt verkeersveilig gedrag gestimuleerd. Verkeerseducatie op basisschool en voortgezet onderwijs maar ook daarna. We bieden verschillende evenementen aan voor onder andere beginnende jonge bestuurders, scootmobielrijders en ervaren senior bestuurders. Ook voor de ervaren fietser, al dan niet op e-bike, is er een cursus om zo lang mogelijk veilig te blijven fietsen.

  Langzaam Verkeer 


  NOTA OPENBAAR VERVOER

  Voor het Openbaar Vervoer in Leiderdorp is de belangrijkste doelstelling: behouden wat er is. Lijnvoering en frequentie zijn vastgelegd in de provinciale concessie Openbaar Vervoer. Leiderdorp kan hier als gemeente beleidskeuzes en wensen inbrengen. De gemeente zet hierbij in op een goede balans tussen snelle en comfortabele stadsbussen en leefbare en veilige woonstraten. Ook wordt aandacht gevraagd voor een hogere frequentie om daarmee de reistijd van deur tot deur te verkorten. Onderzocht wordt of de R-netroute uitgebreid kan worden naar bestemmingen zoals Schiphol Station Lammenschans of Alphen a/d Rijn en of een vorm van Nachtnet mogelijk is.

  Daarnaast zet de gemeente in op de inrichting van haltes, de looproutes naar bushaltes en de overstap van fiets op bus. Op deze wijze moet openbaar vervoer voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk worden en blijven. Leiderdorp heeft één R-net route tussen ziekenhuis en Leiden CS.

  Openbaar Vervoer
   


  NOTA CIRCULATIE

  De nota Circulatie heeft als leidraad fiets en voetganger voorop, behoud en verbetering van het openbaar vervoer en autoverkeer meer buitenom en over hoofdroutes. De beleidsrichtlijnen zijn vertaald in een circulatieplan en voorkeurskenmerken voor de inrichting van wegen. Tevens wordt een nieuw type weg uitgewerkt, de wijkweg, die zowel een verblijfsfunctie als een verbindende functie heeft. In de nota worden een aantal maatregelen genoemd om de gestelde doelen te kunnen behalen.

  We zorgen dat doorgaand verkeer een kortere reistijd met een groter comfort heeft via de routes om Leiderdorp heen dan via de hoofdroutes door Leiderdorp. We dragen bij aan het verbeteren van de route via de Oude Spoorbaan als onderdeel van de Leidse Ring. De Rijnlandroute (Leiden zuid-west) en verbreding van de Rijksweg A4 zorgen naar verwachting ook voor minder gebiedsvreemd verkeer door Leiderdorp. Goede doorstroming voor verkeer met lokale bestemmingen is belangrijk. De hoofdroutes in Leiderdorp (o.a. de Engelendaal en de Persant Snoepweg) zorgen hiervoor. Wij zorgen er voor dat er minder tot geen sluipverkeer door de woonwijken meer rijdt. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanbrengen van enkele 'knips' op sluiproutes en het herinrichten van de wegen naar wijkwegen.

  Wijkwegen zijn routes door de wijken waar doorgaans ook de stadsbus rijdt en waar verkeer vanuit de woonstraten richting hoofdroutes en verder wordt verzameld. Op een aantal van deze wegen zit nu nog veel gebiedsvreemd autoverkeer (sluipverkeer). Dit vermindert niet alleen de leefbaarheid langs deze routes, maar ook de verkeersveiligheid. Vaak liggen scholen langs deze wijkwegen waardoor er ook veel (jonge) fietsers van de weg gebruik maken. Door  'knips' voor autoverkeer worden deze wegen minder aantrekkelijk, maar blijft de wijk altijd bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Op wijkwegen waar ook openbaar vervoer rijdt, handhaven we een maximumsnelheid van 50 km/u. Andere wijkwegen krijgen een maximumsnelheid van 30 km/u. Wijkwegen krijgen een nieuwe inrichting.

  Erftoegangswegen en woonerven zijn vooral bedoeld om prettig te verblijven, veiligheid op straat en spelen/ontmoeten staan daarom voorop. Een lage snelheid van het autoverkeer vermindert overlast en verhoogt de leefbaarheid. De nota Circulatie deelt Leiderdorp in drie gebieden, noord-west, noord-oost en zuid. Elk gebied heeft zijn eigen aandachtspunten en vraagt om een andere aanpak van knelpunten.

  Noord-west, gebied tussen Engelendaal/Persant Snoepweg/Van der Valk Boumanweg/Zijldijk/Rietschans
  In dit gebied ligt een bekend knelpunt bij de kruising bij de Spanjaardbrug (Van der Valk Boumanweg/Zijldijk). Dit is een knelpunt voor zowel doorstroming als verkeersveiligheid voor met name (brom)fietsers. De Spanjaardsbrug wordt dan ook afgesloten voor gemotoriseerd verkeer naar en van Leiden, uitgezonderd bus en hulpdiensten. Herinrichting van de kruising zal een verbetering zijn voor de veiligheid en doorstroming van het fietsverkeer dat gebruik maakt van deze hoofdfietsroute.

  Daarnaast kent dit gebied op een aantal wegen relatief veel gebiedsvreemd verkeer van en naar de Baanderij dat via de Engelendaal kan rijden. Bereikbaarheid van de Baanderij en het Zijlkwartier zijn belangrijk maar mogen niet ten koste gaan van verkeersveiligheid door dit vele verkeer. Voorgesteld wordt om de route via de Van Poelgeestlaan en Vronkenlaan onaantrekkelijk te maken door een knip voor autoverkeer op de Van Poelgeestlaan waarbij busverkeer mogelijk blijft.

  Noord-oost, gebied tussen Engelendaal/Persant Snoepweg/Oude Spoorbaan/N446
  In dit gebied worden een aantal woonstraten gebruikt als alternatief voor de Engelendaal of de wegen om Leiderdorp heen. Door een knip in de Heinsiuslaan wordt geprobeerd om een aanzienlijk deel van dit verkeer naar een meer geschikte route te sturen. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan een aanvullende maatregel op de Voorhoflaan of Cor Gordijnsingel nodig zijn.

  Zuid, gebied tussen Persant Snoepweg en Achthovenerweg
  In dit gebied verandert de verkeerssituatie door de komst van woningen en een supermarkt bij het Amaliaplein. De inrichting van wegen als Acacialaan, Ericalaan, Simon Smitweg en Mauritssingel wordt hierop aangepast. De schoolthuisroutes in dit gebied krijgen ook extra aandacht, zeker waar deze gaan over de al genoemde wegen.

  Circulatie