Artikel Vragen en antwoorden onderhoud Leyhof

1. Project & Planning
2. Informatie en nieuws
3. Meedenken & meedoen
4. Ophoging, wat betekent dit voor de bewoners?
5. Parkeren & verkeer
6. Riolering, kabels & leidingen
7. Bomen, plantsoen & ander groen
8. Verantwoordelijkheden & kosten voor particulieren
9. Veiligheid in de openbare ruimte


1. Project & Planning


Wat gaat er gebeuren?
De Leyhof heeft last van verzakkingen van de openbare ruimte, deze verzakkingen veroorzaken schade aan het straatwerk en huisaansluitingen van de riolering in de openbare ruimte. Ook zijn percelen en woningen hierdoor soms minder toegankelijk. Delen van de openbare ruimte in de Leyhof moeten dus worden opgehoogd.

Wanneer starten de werkzaamheden?
De werkzaamheden beginnen medio maart 2018 en duren circa 2 jaar.

Wanneer is mijn straat aan de beurt?
Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden starten ontvangt u nadere informatie en weet u exact wanneer uw straat aan de beurt is.

Wanneer kan ik het beste mijn tuin ophogen?
Nadat de gemeente bij u voor de deur het openbare gebied heeft opgehoogd.


2. Informatie en nieuws


Hoe word ik geïnformeerd?
U wordt op de hoogte gehouden per brief huis aan huis, er worden een bijeenkomsten gehouden. Daarnaast kunt u informatie vinden op de website www.leiderdorp.nl/leyhof. Meer informatie over de uitvoering en werkzaamheden aan uw straat krijgt u te zijner tijd van de aannemer, deze zorgt ook voor de klachtenafhandeling tijdens de uitvoering.

Staan de projectgrenzen vast?
In hoofdzaak wel, mocht tijdens de uitvoering een wijziging optreden dan wordt er gekeken naar verruiming van projectgrens.

Blijven de woningen toegankelijk tijdens de werkzaamheden en bereikbaar voor rolstoelen en minder valide bewoners?
Ja, de aannemer is verplicht woningen bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. Wel kan er licht overlast ontstaan tijdens de werkzaamheden.

Is de bereikbaarheid voor de hulpdiensten tijdens de werkzaamheden gewaarborgd?
Ja voor de werkzaamheden is er vanuit de gemeente overleg met hulpdiensten en de aannemer dient een plan in te dienen te goedkeuring aan de hulpdiensten over de bereikbaarheid.

3. Meedenken & meedoen

Kan ik meedenken met werkzaamheden?
De scope van het project is de openbare ruimte weer aanbrengen op aanleghoogte daar waar het nodig is, er vinden geen grootschalige reconstructies plaats in de wijk. Wel kunt u ideeën of opmerkingen altijd aan ons kenbaar maken. Waar mogelijk komen we u tegemoet, het kan echter zijn dat u ideeën of opmerkingen niet worden meegenomen. Wij wegen ideeën of opmerkingen af tegen algemeen belang en financiën.

Waar kan ik mijn suggesties kwijt?
U kunt het beste een email sturen naar d.stafleu@leiden.nl ook kunt u een brief sturen naar de gemeente Leiderdorp, t.a.v. D. Stafleu, Postbus 35 2350AA Leiderdorp.


4. Ophoging, wat betekent dit voor de bewoners?

Hoeveel gaat de straat omhoog?
In de Leyhof worden de volgende straten opgehoogd tot +/- 5 cm onder de oorspronkelijke aanleghoogte tijdens de bouw van de wijk.
- Dijkwacht
- Schildwacht
- Maria van Hongarijelaan
- Margaretha van Oostenrijklaan
- Elisabeth van Engelandlaan
- Jacoba van Beierenlaan (Schildwacht – Brandwacht)
De overige straten in de Leyhof worden niet opgehoogd maar daar kan worden volstaan met het herstraten van delen van de straat of kleinschalige reparaties aan de straat van de openbare ruimte.

Komt mijn tuin dan lager te liggen dan de straat?
Ja dat is mogelijk indien uw tuin niet mee ophoogt, Wij raden u dan ook aan uw tuin mee op te hogen tot de aanleghoogte van de openbare na de werkzaamheden.

Wat als ik niet aan mijn tuin doe?
Het staat iedereen vrij om alles te laten zoals het is. U zult er dan wel rekening mee moeten houden dat regenwater langer in uw tuin blijft staan. Bent u eigenaar dan zijn de vervangingskosten voor uw rekening. Huurt u de woning, dan zal de corporatie hiervoor opdracht moeten geven en zijn de kosten voor de verhuurder.

Komt er straks extra water in mijn tuin te staan?
Dat kan, er zal echter geen water vanuit de openbare ruimte naar uw tuin stromen. Omgekeerd is het wel zo dat bij een hoger gelegen tuin het water altijd kan afwateren naar de straat en de kolken die daar zijn. Blijft uw tuin lager liggen, dan kan het water misschien niet weg.

Bestrating van voor- en achtertuinen, brandgangen wat gebeurd daarmee?
Als het nieuwe trottoir hoger komt te liggen dan het pad naar uw voordeur, dan zorgt de gemeente voor een geleidelijke overloop over een lengte van ongeveer een meter vanaf de erfgrens. Dit is het aanhelen van de bestrating, voor uitvoering komt de gemeente samen met de aannemer bij u langs om dit te bespreken met u.

Wat gebeurt er met de tuinbeplanting?
Bomen en planting kunnen een verhoging vaak niet verdragen, vraag een hovenier naar advies omtrent uw groen.

Wordt er een nieuwe verharding tijdens de uitvoering aangebracht?
De bestaande verharding wordt hergebruikt, alleen gebroken materialen worden vervangen voor nieuwe. Daarnaast wordt ook het asfalt aan de Schildwacht vervangen.


5. Parkeren & verkeer

Worden er meer parkeerplaatsen gemaakt in de wijk?
Er wordt gekeken naar mogelijkheden tot het aanbrengen van extra parkeerplekken, daar waar er opgehoogd gaat worden.

Wordt er gekeken naar verkeerskundige aanpassingen in de wijk?
Ja er wordt gekeken of er met kleinschalige ingrepen verbeteringen te realiseren zijn in de verkeerssituatie en verkeersveiligheid.

Blijft de straat tijdens de werkzaamheden voor verhuizing bereikbaar?
Ja in overleg met de aannemer is er ruimte voor verhuizing, u dient dit wel minimaal een maand van te voren te melden.

Kunnen bewoners meedenken over bijvoorbeeld de verkeerscirculatie?
Daar kan over meegedacht worden, maar het initiatief en draagvlak moeten vanuit de bewoners komen voordat er ontwerpen gemaakt worden.


6. Riolering, kabels & leidingen

Vervangt de gemeente de riolering in de straat?
In juni 2017 wordt het riool opnieuw geïnspecteerd omdat naar aanleiding van de inspecties uit 2014 geen vervanging nodig was. Wel is gebleken dat de kolk-en huisaansluitingen daar waar de straat opgehoogd wordt in de openbare ruimte opnieuw aangebracht dienen te worden. De gemeente vervangt de huisaansluitingen tot aan de erfgrens. In de overige straten worden de huisaansluitingen niet vervangen.

Vervangt de gemeente ook het riool op mijn perceel?
Huiseigenaren en verhuurders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen perceel/terrein. Dit geldt ook voor het vervangen van de riolering, bestrating en beplanting op eigen terrein en de daarbij behorende kosten.

Kan de aannemer van de gemeente ook de werkzaamheden op mijn perceel uitvoeren?
Ja dat kan de gemeente is alleen geen partij in de afspraken die u maakt en derhalve ook niet verantwoordelijk. U kunt ook samen met buurtbewoners een partij kiezen die de werkzaamheden uitvoert.

Wat gebeurt er met de brandpoorten en de daaronder liggende riolering?
Dat is gezamenlijk bezit (bij koopwoningen) of van de verhuurders. De gemeente verricht geen werkzaamheden in de brandpoorten, maar zorgt wel voor de mogelijkheid tot aansluiting op het openbare rioolstelsel. Als er nog geen afwateringsvoorziening ligt in de brandpoorten, kunnen eigenaren deze gezamenlijk laten aanleggen.

Wat als de huiseigenaar de rioolhuisaansluiting op eigen terrein ophaalt?
Als de huiseigenaar kiest om zijn rioolaansluiting op eigen terrein op te halen, betekent dat de rioolaansluiting in zijn geheel op het oorspronkelijke aanlegniveau wordt aangebracht. De uitvoering van de werkzaamheden op zijn eigen terrein moet de huiseigenaar zelf verrichten of laten verrichten. De gemeente vervangt de rioolaansluiting vanaf het particuliere terrein tot aan de aansluiting op de gemeentelijke riolering. De aansluiting op gemeentegrond wordt ook omhoog gehaald Vlak voor de erfgrens wordt ten behoeve van inspectiemogelijkheden van de rioolaansluiting een ontstoppingsstuk geplaatst.

Wat als de huiseigenaar de rioolhuisaansluiting op eigen terrein niet ophaalt?
Als de huiseigenaar kiest om zijn rioolaansluiting te laten liggen, wordt het gedeelte van zijn rioolaansluiting in het openbare gebied door de gemeente vernieuwd en op het oorspronkelijke openbare gebied. De afvoer blijft hierbij gewaarborgd. Ook deze werkzaamheden moet de huiseigenaar zelf verrichten of laten verrichten.

Hoe lang is het riool buiten bedrijf tijdens de werkzaamheden?
Het hoofdriool van de gemeente gaat niet buiten bedrijf. Uw huisaansluiting op het hoofdriool is tijdens de werkzaamheden mogelijk een deel van de dag niet te gebruiken. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Worden ook de kabels en leidingen van nutsbedrijven vervangen of opgehoogd tijdens de werkzaamheden?
De nutspartijen onderzoeken de komende maanden of de kabels en leidingen meegenomen worden tijdens de werkzaamheden.


7. Bomen, plantsoen & ander groen

Wat gebeurt er met de bomen in de Leyhof?
In de straten waar er ophoging plaatsvindt worden de bomen gekapt en worden en nieuwe bomen geplant. Wanneer er ophogingen plaatsvinden van meer dan 10 cm is de overlevingskans van de bomen niet groot. Er wordt gekeken naar welke bomen verwijderd worden en welke bomen ervoor terugkomen. Daar waar er niet wordt opgehoogd worden geen bomen verwijderd indien ze geen overlast veroorzaken i.v.m. veiligheid.

Worden er bomen verplant?
Indien mogelijk worden er bomen verplant, verplanten is afhankelijk van de conditie en wortelgestel van een boom. Het verplanten van bomen is erg kostbaar omdat er nazorg uitgevoerd dient te worden.

Wat gebeurt er met overig groen?
Daar waar nodig wordt het groen vervangen voor ander groen.


8. Verantwoordelijkheden & kosten voor particulieren

Krijg ik te maken met kosten?
Ja, vooral eigenaren krijgen met kosten te maken: dat zijn de woningbouwcorporaties en de particuliere eigenaren van huizen en garages. De kosten hebben te maken met het hoogteverschil dat ontstaat tussen het openbare en particuliere ruimte, waardoor ophoging van de tuinen nodig kan zijn. Soms is het nodig het particuliere deel van de huisrioolaansluiting te vervangen. Huurders hebben kosten voor het ophogen van de tuin en erfafscheiding en het eventueel opnieuw aanbrengen van beplanting.

Hoe hoog worden de kosten?
Dat is voor de gemeente niet aan te geven, dat hangt af van de situatie. Om de kosten te drukken kunt u besluiten om met buurtbewoners een partij te vragen die werkzaamheden uitvoert. De gemeente is hierin geen partij.

Worden de kosten vergoed welke particulieren maken?
Voor dat deel waar de ophoging plaatsvindt, heeft de gemeente Leiderdorp een collegebesluit genomen over een eenmalige vergoeding voor zand en teelaarde voor de voortuinen. Hierop kan alleen aanspraak worden gemaakt wanneer de particuliere eigenaar tijdens de werkzaamheden van de gemeente ook zijn of haar voortuin ophoogt. Hierover worden aparte afspraken gemaakt met bewoners.9. Veiligheid in de openbare ruimte

Wat doet de gemeente aan de openbare verlichting?
De openbare verlichting in de Leyhof is bijna aan vervanging toe, omdat de werkzaamheden te combineren en niet later de straat weer open te maken is ervoor gekozen om de openbare verlichting gelijk te vervangen.

Kan de gemeente iets doen aan gevaarlijke plekken in de bestrating van de openbare ruimte?
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in de openbare ruimte en dient deze onveilige situaties in de bestrating op te lossen. Ondanks inspecties van de gemeente kan het voorkomen dat u als bewoner van de Leyhof te maken krijgt met onveilige situaties. U kunt dat melden via de knop "melding doen" op https://www.leiderdorp.nl/.