Artikel Oranjewijk - samenwerken aan een wijk van de toekomst!

Oranjewijk gaat Goed - Samenwerken aan een wijk van de toekomst!
De riolering in de Oranjewijk en Doeskwartier west is 60 jaar oud en daarom aan vervanging toe. In combinatie met de plannen voor de aanleg van een warmtenet, biedt dit een kans om na te denken over de toekomst. Een toekomst waarin uiteindelijk alle woningen in Nederland aardgasvrij moeten zijn. Samen met inwoners van de Oranjewijk verkennen wij de kansen.

Momenteel werken wij met een werkgroep van inwoners samen om de mogelijke alternatieven voor warmtelevering in beeld te brengen. Met deze werkgroep is gezocht naar een onafhankelijk bureau dat de alternatieven voor uw wijk kan onderzoeken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar haalbaarheid, comfort en kosten. De werkgroep heeft gekozen voor onderzoeksbureau DWA. Zij voert de komende periode onderzoek uit in de wijk.

Op dinsdag 2 juli vond de presentatie plaats met de eerste bevindingen van DWA en een uitleg van de tool Omons. Klik hier om de presentatie terug te kijken

Klik hier om de krant 'Oranjewijk gaat Goed - samenwerken aan de wijk van de toekomst' in te zien.

Doelstelling 2050
Het Rijk heeft de ambitie uitgesproken voor een CO2 neutrale samenleving in 2050. (Warmtetransitie en het Rijksbeleid). Om dit te bereiken is het van belang dat we overstappen naar alternatieve energiebronnen. Om concrete stappen te nemen op weg naar een duurzame samenleving heeft de gemeenteraad op 27 maart de duurzaamheidsagenda 2017-2025 vastgesteld. Met deze duurzaamheidsagenda spreekt de gemeente Leiderdorp haar ambitie uit om in 2050 volledig CO2 neutraal te zijn. Voor 2025 wil de gemeente de CO2 uitstoot reduceren met 30% ten opzichte van 2013.
Een deel van de CO2 uitstoot vindt plaats door energieverbruik van woningen. Daarom onderzoeken wij de komende maanden wat de mogelijkheden zijn om uw wijk aan te sluiten op alternatieve energiebronnen. De mogelijkheid om aan te sluiten bij een nieuw aan te leggen warmteleiding die gebruik maakt van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied, speelt hierin een belangrijke rol.
Het project Oranjewijk is geschikt voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om aardgasvrij te worden, omdat het vervangen van het riool gecombineerd kan worden met de aanleg van een alternatieve energiebron. Ook wordt in het onderzoek gekeken naar de financiële haalbaarheid.

Planning ontwikkeling warmtenet
Het Warmtebedrijf Rotterdam werkt aan een warmtetransportleiding tussen de Rotterdamse haven en Leiden. Deze transportleiding komt ook langs Leiderdorp. Aanvankelijk was het de planning dat deze leiding vanaf 2019 aangelegd zou worden. Dit is vertraagd. De leiding zal niet voor 2020 aangelegd worden. Dit heeft geen invloed op het huidige proces in de Oranjewijk, aangezien nog niet is gekozen voor een toekomstig alternatief voor aardgas. Indien in de Oranjewijk gekozen wordt voor een warmtenet, wordt dit gelijktijdig met de riolering aangelegd. Dit is op zijn vroegst over vijf jaar.