De Spanjaardsbrug is een van de vier bruggen die Leiderdorp met Leiden verbindt. De brug heeft momenteel een functie voor autoverkeer, langzaam verkeer en bussen. Ze is een belangrijke hoofdfietsroute van Leiderdorp naar Leiden. 
De gemeente Leiden heeft in haar Mobiliteitsnota het voornemen geuit de Spanjaardsbrug af te sluiten voor autoverkeer. Daarmee wil zij de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rondom de brug vergroten. De brug is dan alleen toegankelijk voor fietsers, voetgangers, lijnbussen en hulpdiensten.

Effecten

Voordat een besluit wordt genomen, wilden Leiderdorp en Leiden inzicht krijgen in de gevolgen van afsluiting voor autoverkeer. Daarom is in september 2018 onderzoek gedaan naar de functie van de Spanjaardsbrug in het Leiderdorps verkeersnetwerk. In het gebied Zijlkwartier, Baanderij en Vogelwijk is een kentekenonderzoek gehouden. Ook zijn de belangen van belanghebbenden geïnventariseerd. Doel van het kentekenonderzoek was eveneens inzicht te krijgen in de functie van de route Vronkenlaan.

Uitkomsten

Het kentekenonderzoek wees uit dat in het gebied sprake is van relatief veel doorgaand verkeer: 44 procent van al het inkomende verkeer. Op de Spanjaardsbrug is 80 procent van al het verkeer richting Leiden en 65 procent van al het verkeer richting Leiderdorp doorgaand verkeer. De grootste doorgaande verkeersstroom is Van der Valk Boumanweg richting Spanjaardsbrug. Doorgaand (of wijkvreemd) verkeer op de Vronkenlaan en Van Poelgeestlaan is relatief gezien beperkt (max. 31 procent ), maar voor een erftoegangsweg nog steeds hoog.

Aanbevelingen

  • Het onderzoeksbureau adviseert de Spanjaardsbrug op termijn af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Reden is de grote hoeveelheid doorgaand verkeer door het gebied en het belang van een comfortabele en verkeersveilige hoofdfietsroute richting Leiden.
  • Afsluiting kan leiden tot een toename van verkeer op enkele andere toegangswegen van het gebied, maar leidt niet tot een onacceptabele verkeersbelasting op die wegen. Om afwentelen van doorgaand verkeer in het gebied te voorkomen, adviseert het bureau het gebruik van de hoofdstructuur (Persant Snoepweg, Engelendaal en Oude Spoorbaan) te bevorderen.
  • Ook mogelijke toekomstige maatregelen in het Leiderdorpse netwerk zoals rondom Simon Smitweg, Acacialaan en Ericalaan kunnen doorgaand verkeer in dit gebied verminderen.
  • Aanbeveling is ook in het nieuwe mobiliteitsplan een visie op functies van wegen in het gebied (wegcategorisering) te formuleren.

Collegestandpunt

Burgemeester en wethouders stelden het rapport op 7 mei 2019 vast. Een besluit over afsluiting van de brug voor autoverkeer neemt het college later dit jaar. Dat gebeurt bij de vaststelling van het nieuwe mobiliteitsplan van Leiderdorp.

Documenten

Rapport Onderzoek Spanjaardsbrug (maart 2019)
Kaart kentekenonderzoek
Resultaat mini-enquête