Artikel Samen Leiderdorp

Samenwerken aan welzijn

Incluzio Leiderdorp nieuwe organisatie voor welzijn in Leiderdorp

Per januari 2019 organiseert Incluzio Leiderdorp welzijnswerk, vluchtelingenondersteuning, delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van Leiderdorp.

Heeft u een initiatief voor uw buurt? Zoekt u vrijwilligerswerk? Heeft u praktische ondersteuning nodig, zoals een traplift of hulp bij mantelzorg? Of kunt u hulp gebruiken met bijvoorbeeld uw financiën, relatie of woonsituatie? Met dit soort vragen kunt u vanaf januari 2019 terecht bij één organisatie: Incluzio Leiderdorp.

Incluzio Leiderdorp heeft de opdracht gekregen een toegankelijk aanbod te creëren voor iedere Leiderdorper in elke levensfase. Met de opdracht aan één organisatie wordt de dienstverlening nog beter afgestemd op de wensen van inwoners. Incluzio Leiderdorp biedt snelle en laagdrempelige ondersteuning, dichtbij en in de wijk. Zo kan hulp eerder worden geboden en zwaardere hulp voorkomen worden. Bovendien krijgen inwoners die gebruik maken van hulp en ondersteuning te maken met één vast contactpersoon.

Ondersteuning die tot 2019 werd geboden door Pluspunt, Sociaal Cultureel werk, het Sociaal Team Leiderdorp, Sportservicepunt en mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, wordt nu uitgevoerd door Incluzio Leiderdorp.

Het bevorderen en vergroten van het welzijn van onze inwoners is een belangrijk uitgangspunt van ons. Maar wat is welzijn precies? 

Welzijn gaat over geluk, welzijn is voor iedereen anders en door de persoon zelf te bepalen. Het gaat over meedoen, gezien, gehoord, erkend worden, er toe doen, over kansen, zingeving, leuke activiteiten, over leefbaarheid en cohesie.

Welzijn staat daarmee voor de mate waarin inwoners zelf actief kunnen werken aan de (sociale) kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Simpel gezegd: zorgen dat mensen het zelf kunnen doen. Welzijn draagt daarmee bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet en er toe doet, waarin mensen elkaar kennen en helpen als dat nodig is. Als professionele ondersteuning nodig is, sluit deze aan op wat iemand nodig heeft.
Wij faciliteren activiteiten, initiatieven en organisaties die bijdragen aan welzijn. Dit doen we nu met veel organisaties apart waardoor de samenhang niet optimaal is en veel aanbod- en doelgroepengericht gewerkt wordt. Wij willen dat de vragen van alle inwoners centraal staan, hoe divers en uniek deze ook zijn. We gaan daarom het welzijn in Leiderdorp anders organiseren. We zijn daar momenteel met alle betrokken organisaties over in gesprek.

Lees hier het interview over welzijn met wethouder Angelique Beekhuizen

Klik hier voor het richtinggevend document 'Samenwerken aan welzijn in Leiderdorp'

Sociale Agenda Leiderdorp

Sociale Agenda Leiderdorp
De Sociale Agenda Leiderdorp geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende jaren. Het is één agenda voor het hele sociale domein. Een agenda die meer samenwerking stimuleert tussen inwoners, organisaties en de gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De agenda is ingedeeld in de thema's: Zelfstandig leven, Opgroeien en ontwikkelen, Een gezond dorp en Samenleven in buurten en wijken.

De omgeving is nauw betrokken bij het opstellen van de concept Sociale Agenda Leiderdorp. Zo zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen in Leiderdorp en heeft er een burgerpanel plaatsgevonden waar alle inwoners aan deel konden nemen. De uitkomsten hiervan dienen als input voor de agenda.

Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad de Sociale Agenda Leiderdorp vastgesteld. Deze agenda geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende vier jaar. Het is één agenda voor het hele sociale domein. De agenda is ingedeeld in de thema's: Zelfstandig leven, Opgroeien en ontwikkelen, Een gezond dorp en Samenleven in buurten en wijken.

Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021
Bijlagen


Participatieproces
Om de agenda op te kunnen stellen is met gesprekken, bijeenkomsten en een burgerpanel achterhaald wat diverse partijen in Leiderdorp belangrijk vinden om fijn en gezond te kunnen leven, wonen, werken, opgroeien en recreëren. Alle opgehaalde informatie is gebruikt voor de concept Sociale Agenda Leiderdorp.

Burgerpanel
Van 12 tot en met 27 december 2016 konden alle inwoners van Leiderdorp meedoen met het burgerpanel voor de Sociale agenda Samen Leiderdorp. In totaal hebben 330 inwoners deelgenomen. Zij hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden om fijn te kunnen wonen, leven en werken in Leiderdorp. Kilk hier om de nieuwsbrief met de resultaten van het burgerpanel in te zien.  

Jongerenpeiling
Om te achterhalen wat jongeren belangrijk vinden om fijn te kunnen wonen en leven in Leiderdorp, hebben 1.000 Leiderdorpse jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar een vragenlijst ontvangen. 233 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. Klik hier voor de volledige uitslag van de jongerenpeiling.

Gesprekken met inwoners
Half februari zijn wij gestart met het voeren van gesprekken met inwoners. De aftrap was 15 februari in het zwembad de Does. 16 februari zijn wij in de Bibliotheek BplusC geweest om in gesprek te gaan met inwoners. Wij hebben hier veel verschillende inwoners van verschillende leeftijden naar grote tevredenheid gesproken. Met inwoners is besproken 'wat' zij nodig hebben, vertrekkende vanuit de centrale thema's die een ieder in zijn leven tegenkomt.

 Documenten

Maatschappelijke analyse Leiderdorp 2016

Verslag Samentafel Groei & Ontwikkeling

Verslag Samentafel Maatschappelijke betrokkenheid & Maatschappelije ontwikkeling

Verslag Samentafel Welzijn, Sport en Cultuur