Artikel Samen Leiderdorp

Samenwerken aan welzijn

Het bevorderen en vergroten van het welzijn van onze inwoners is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente Leiderdorp. Wij hebben hiervoor een belangrijke opdracht gegeven aan Incluzio Leiderdorp.

Incluzio is er om iedereen in Leiderdorp te laten meedoen. Want meedoen is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt Incluzio op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en onderwijs. Dat doen ze op een praktische manier. Mantelzorgers kunnen op hun steun rekenen om hun werk beter te doen.

Incluzio adviseert Leiderdorpers die minder makkelijk rondkomen met hun geld. Ze zijn er voor inwoners die graag meer sociale contacten willen of zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Jongeren helpen ze aan werk of werkervaring en vluchtelingen aan een vliegende start in de Nederlandse samenleving. Voor deze en veel andere vragen kunt u bij Incluzio Incluzio terecht. Geheel vrijblijvend.

Sociale Agenda Leiderdorp

Sociale Agenda Leiderdorp
De Sociale Agenda Leiderdorp geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende jaren. Het is één agenda voor het hele sociale domein. Een agenda die meer samenwerking stimuleert tussen inwoners, organisaties en de gemeente, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De agenda is ingedeeld in de thema's: Zelfstandig leven, Opgroeien en ontwikkelen, Een gezond dorp en Samenleven in buurten en wijken.

De omgeving is nauw betrokken bij het opstellen van de concept Sociale Agenda Leiderdorp. Zo zijn er gesprekken gevoerd met diverse partijen in Leiderdorp en heeft er een burgerpanel plaatsgevonden waar alle inwoners aan deel konden nemen. De uitkomsten hiervan dienen als input voor de agenda.

Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad de Sociale Agenda Leiderdorp vastgesteld. Deze agenda geeft richting aan het maatschappelijk beleid voor de komende vier jaar. Het is één agenda voor het hele sociale domein. De agenda is ingedeeld in de thema's: Zelfstandig leven, Opgroeien en ontwikkelen, Een gezond dorp en Samenleven in buurten en wijken.

Sociale Agenda Leiderdorp 2017-2021
Bijlagen

Participatieproces
Om de agenda op te kunnen stellen is met gesprekken, bijeenkomsten en een burgerpanel achterhaald wat diverse partijen in Leiderdorp belangrijk vinden om fijn en gezond te kunnen leven, wonen, werken, opgroeien en recreëren. Alle opgehaalde informatie is gebruikt voor de concept Sociale Agenda Leiderdorp.

  • 330 inwoners deden meen aan het burgerpanel over wonen, leven en werken in Leiderdorp; lees de resultaten;
  • 233 jongeren gaven hun mening over wonen in Leiderdorp: lees de uitkomsten hier;
  • twee interactieve bewonersavonden zijn gehouden over fijn wonen in Leiderdorp.

Evaluatie 2020
We leven in een snel en sterk veranderende samenleving, waarin inwoners en overheid steeds meer met elkaar te maken krijgen. Deze verandering vraagt om continue monitoring, evaluatie en waar nodig bijsturing. We willen geen papieren tijgers, maar richtingaanwijzers voor de uitvoering van het sociaal beleid. Met een beleidsevaluatie geven we antwoord op de vragen of we de juiste dingen doen en of we deze dingen goed doen. Indien nodig kunnen we bijsturen en de Sociale Agenda verder vormgeven na 2021. Het geeft antwoord op de vragen of we hebben bereikt wat we wilden bereiken; of we hebben gedaan wat we daarvoor zouden gaan doen en wat het vervolg nu moet zijn. Het proces bestaat uit gegevensverzameling, informatie-uitwisseling en het creëren van draagvlak voor samenwerking in de toekomst. We doen dat samen met inwoners en partners.