Artikel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig op eigen kracht kunnen functioneren, ook niet met behulp van familie, buren en vrienden.

---

Ondersteuningsvraag
Heeft u een ondersteuningsvraag? Heeft u bijvoorbeeld een lichamelijke of psychische beperking, dan kunt u contact opnemen met Incluzio Leiderdorp. Een sociaal werker van Incluzio zal met u in gesprek gaan over uw hulpvraag en uw situatie.

Samen met u wordt bekeken wat u zelf nog kunt of wat u met behulp van uw eigen netwerk kan. Mocht dat het probleem dat u ondervindt niet oplossen, dan komt u misschien in aanmerking voor een voorziening vanuit de Wmo.

---

Wmo-aanvraag
Als uit het gesprek dat u met de sociaal werker van Incluzio Leiderdorp heeft, lijkt dat u een voorziening vanuit de Wmo nodig heeft, dan schrijft Incluzio een advies aan de gemeente. Dit advies ondertekent u. U heeft hierbij de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen in het verslag te plaatsen.

De gemeente Leiderdorp beoordeelt vervolgens het onderzoek en het advies. De gemeente bekijkt op grond van de wet- en regelgeving of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. De gemeente beslist uiteindelijk of u een Wmo-voorziening krijgt toegewezen. U ontvangt een brief (een Wmo-indicatie) met de beslissing.

---

Een Wmo-voorziening in natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (pgb)
Komt u in aanmerking voor ondersteuning van de gemeente? Dan kunt u kiezen of u de ondersteuning wilt ontvangen via een voorziening in natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze keuze wordt met u besproken bij het gesprek naar aanleiding van uw aanvraag.

Een voorziening in natura houdt in dat de gemeente een voorziening voor u regelt. De gemeente schakelt hiervoor een gecontracteerde leverancier of zorgaanbieder in die u de ondersteuning biedt die u nodig heeft. Kiest u voor een pgb, dan regelt u uw ondersteuning zelf. U sluit een zorgcontract af met een zorgaanbieder of leverancier en maakt afspraken over de kwaliteit van de ondersteuning en zorgt voor de uitbetaling. Aan een pgb zijn voorwaarden en regels verbonden.

---

Verandering in uw situatie doorgeven
Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo, dan is het belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie meteen aan de gemeente doorgeeft. Denk aan een verhuizing, een wijziging in uw medische situatie, wanneer u een toekenning heeft ontvangen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of wanneer u de voorziening niet meer gebruikt.

Veranderingen kunnen namelijk invloed hebben op de voorziening(en) die u vanuit de Wmo ontvangt. Door veranderingen op tijd door te geven, voorkomt u dat u een schuld opbouwt bij de gemeente. De wijziging geeft u door aan de backoffice sociaal domein (telefoonnummer: 071 -5458 500).

---

Verlengen van Wmo-ondersteuning
Heeft u een brief ontvangen dat uw ondersteuning vanuit de Wmo binnenkort stopt? Als u de ondersteuning na deze datum nog nodig is, kunt u verlenging aanvragen. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Anders kunnen wij dit niet op tijd voor u regelen.

Om uw aanvraag te verlengen, neemt u contact op met Incluzio Leiderdorp. Zij zullen dan een onderzoek starten naar uw huidige situatie, waarna zij de gemeente adviseren of de voorziening wel of niet moet worden doorgezet. U kunt uw opmerkingen aan dit verslag toevoegen. De gemeente neemt de uiteindelijke beslissing of uw Wmo-voorziening wordt verlengd.

---

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Wanneer u ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo en u behoefte heeft aan hulp bij de aanvraag hiervan, kunt u gebruikmaken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Een ondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij de voorbereiding van een gesprek bij Incluzio Leiderdorp, helpen bij het indienen van een Wmo-aanvraag of bij het opstellen van een persoonlijk plan. De cliëntondersteuner is onafhankelijk van de gemeente Leiderdorp en van Incluzio. Gebruik maken van cliëntondersteuning is gratis.

De gemeente Leiderdorp subsidieert MEE voor het geven van cliëntondersteuning. MEE is tijdens kantooruren te bereiken op: 088 - 775 2000. Ook kunt u een e-mail sturen naar: info@meezhn.nl. Op www.meezhn.nl vindt u meer informatie.