Ontvangt u een uitkering en wordt een deel of de gehele uitkering verhaald op een andere partij, dan spreken we van verhaal van bijstand. Bijstand kan worden verhaald op ouders van een uitkeringsgerechtigde jonger dan 21 jaar of op een voormalige echtgeno(o)t(e) als er sprake is van bijstandsverlening na echtscheiding.