Artikel Vacature cultuurcoach voor cultuur en participatie (ZZP-basis)

Over ons
Leiderdorp is een gemeente met ruim 27.000 inwoners. Het cultureel klimaat wordt gedragen door inwoners, verenigingen, culturele instellingen en ondernemers die zich actief, innovatief en ondernemend opstellen en de krachten bundelen om samen meer voor elkaar te krijgen. Het is de bedoeling dat activiteiten zich steeds meer gaan richten op het bereiken en betrekken van alle inwoners, ook meer kwetsbare groepen. Daartoe zal nauwer samengewerkt gaan worden met maatschappelijke organisaties, zodat expertise wordt gedeeld en vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Kruisbestuiving en dwarsverbanden staan centraal in het meerjarig cultuurbeleid dat in januari is vastgesteld.

De culturele instellingen hebben aangegeven dat zij behoefte hebben aan een aanjager en verbinder, die partijen in de gemeente en op wijkniveau kan opzoeken en activeren. Het gaat dan om iemand die actief aanwezig en benaderbaar is. Iemand die liever op de fiets door Leiderdorp trekt dan achter een bureau of in een overleg zit. Wanneer deze persoon culturele instellingen helpt om vroegtijdig betrokken te raken bij maatschappelijke vraagstukken, kunnen zij het vanuit hun eigen invalshoek benaderen en hebben zij vanaf het begin meerwaarde. Bovendien kan hun aanbod op die manier en met de kennis van anderen uitgroeien tot maatwerk voor doelgroepen met mentale of fysieke beperkingen.

Vanwege deze roep om een aanjagende en verbindende figuur, zijn wij per 15 augustus 2021 op zoek naar een:

CULTUURCOACH (X/M/V) VOOR CULTUUR & PARTICIPATIE VOOR 0,4 FTE (16 UUR PER WEEK) OP ZZP-BASIS

Over de functie
Als cultuurcoach ben je in de eerste plaats een verbinder. Je richt je op de samenhang tussen het bestaande aanbod van de verschillende culturele instellingen en op het stimuleren van het ontwikkelen van aanbod voor nieuwe doelgroepen. Je bent onafhankelijk, in die zin dat je niet rechtstreeks verbonden bent aan de gemeente of aan een culturele aanbieder. Dit maakt dat je je flexibel kunt bewegen.

Je hebt een aanjagende en stimulerende rol binnen het netwerk van cultuur, welzijn en zorg. Vanuit die rol ben je aanspreekpunt en vraagbaak voor iedereen die cultuur wil inzetten bij maatschappelijke vraagstukken. Je werkt zoveel mogelijk vraaggericht en reageert op de wensen en noden van de culturele instellingen. Je kunt als aanspreekpunt de signalen van de culturele en maatschappelijk partners bundelen en onder de aandacht brengen bij de gemeente.

Je bent gestationeerd bij BplusC, Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur in de regio Leiden. BplusC beschikt over een team van cultuurcoaches voor de gemeente Leiden. Zo kan kruisbestuiving plaatsvinden tussen het Leiderdorpse aanbod en de Leiderdorpse aanbieders en het aanbod en de aanbieders uit de regio.
Met de gemeentelijk ambtenaar cultuur stem je de focus af. De afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Met het hoofd Innovatie & Onderwijs van BplusC stem je je werkzaamheden af. Het team Cultuurcoaches Leiden zijn je sparringpartners.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Je begeleidt en ondersteunt culturele aanbieders bij de totstandkoming van een samenhangend en passend aanbod in de wijken voor de inwoners van Leiderdorp.
• Je bent actief betrokken bij de organisatie van minimaal twee activiteiten waarin meerdere culturele partners samenwerken.
• Je zet duurzame en structurele samenwerking op met partners uit de cultuur, welzijn en zorg en participeert in netwerkbijeenkomsten.
• Je ziet en grijpt kansen aan om kunst en cultuur in te zetten bij sociale vraagstukken en deze vertalen naar concrete en haalbare sociaal-artistieke projecten en programma's met name in de vrije tijd, voor jeugd /jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen.
• Je bouwt actief aan een netwerk van potentiële samenwerkingspartners in de wijken.
• Je bent op de hoogte van relevante landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen en informeert het netwerk over kansen en mogelijkheden die je hierbinnen signaleert.
• Je beheert een budget bestemd voor het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurparticipatieprojecten in de wijken. Je neemt het voortouw in het zoeken en genereren van extra middelen door subsidieaanvragen te doen en sponsors te werven uit het bedrijfsleven.
• Je neemt deel aan interne en externe overleggen.
• Je zet je actief in ten behoeve van de zichtbaarheid van het culturele aanbod bij alle inwoners en bij de specifieke doelgroepen in het bijzonder. Je onderzoekt in overleg met het netwerk op welke manier het aanbod goed voor het voetlicht gebracht kan worden en hebt hierin een coördinerende rol.
• Je speelt een actieve rol bij het monitoren en evalueren van de activiteiten in de wijken.

Vaardigheden/kwaliteiten:
• Je hebt een aan de functie gerelateerde HBO-opleiding en werkervaring.
• Je bent bevlogen en verbindend.
• Je bent een netwerker en een creatief denker.
• Je bent resultaatgericht.
• Je bent een teamspeler en 'hands on' bij de uitvoering betrokken.
• Kennis van Leiderdorp is een pre.

Wat bieden wij?
De opdracht start per 15 augustus en is in eerste instantie voor de periode van een jaar, met uitzicht op voortzetting. De cultuurcoach is gestationeerd bij BplusC. Het uurtarief is marktconform en is afgestemd aan opleiding en ervaring.

Reageren
Sollicitaties, o.v.v. Cultuurcoach Cultuur & Participatie kunnen tot en met 26 mei per e-mail worden gericht aan: HR@BplusC.nl onder vermelding van het vacaturenummer HR/21.048. De eerste gespreksronde vindt plaats op 3 juni 2021. De tweede gespreksronde is op 10 juni.

Vragen?
Nadere informatie over deze vacature: Tynke Hiemstra, interim beleidsmedewerker gemeente Leiderdorp, per mail: t.hiemstra@leiderdorp.nl. Er is dan ook de mogelijkheid tot het maken van een belafspraak voor meer informatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie
Zie voor meer informatie over het cultuurbeleid van de gemeente Leiderdorp, bekijk deze pagina
Zie voor meer informatie over BplusC op deze website.

Cultuurcoach