Artikel Impact van coronacrisis op sportverenigingen

Informatie voor Leiderdorpse sportverenigingen
Update: 10 juni 2020

Het college van B&W bracht u op 2 april 2020 op de hoogte van de beleidslijn met betrekking tot vragen over (financiële) steun. Deze brief vindt u hier. Op deze webpagina informeren we u over aanvullende en nieuwe informatie.

Voorliggende voorzieningen
Update: 20 augustus 2020

Aanvullend op de voorliggende steunmogelijkheden – die benoemd staan in voorgenoemde brief – heeft het kabinet de volgende regelingen aangekondigd:

Het kabinet heeft op 1 mei 2020 bekend gemaakt 110 miljoen euro beschikbaar te stellen om sportverenigingen te ondersteunen voor de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt op de regelingen hiervoor op dit moment verder uit.

1. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
Er wordt steeds meer bekend over deze compensatieregeling door de Rijksoverheid maar er zijn ook nog veel onduidelijkheden over de voorwaarden. De verwachting is dat in de tweede helft van augustus meer duidelijkheid komt. Via onderstaande websites kunt u de laatste informatie volgen:

https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19

2. TASO-regeling
Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) gepubliceerd. Er is een bedrag van € 19,5 miljoen beschikbaar.

Deze TASO-regeling:

  • Betreft een eenmalige regeling die bedoeld is voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling);
  • De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, voor zover dit geen huurlasten zijn;
  • De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart tot 1 juni van dit jaar en bedraagt: bij € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).
  • Het aanvraagformulier staat met ingang van 1 september 2020 op de website: https://www.dus-i.nl/;
  • De aanvraag moet uiterlijk op 4 oktober 2020 zijn ingediend en kan alvast worden voorbereid.

De volledige informatie is te vinden in de publicatie in de Staatscourant.

Acute nood
Trek bij acute nood aan de bel, dit kan bij Anoek Aertssen via a.aertssen@leiderdorp.nl.

Impact coronacrisis op sportverenigingen
Nederland
In opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en verschillende sportbonden heeft het Mulier Instituut een eerste indicatie van de financiële gevolgen* van de coronacrisis en de ondersteuningsbehoefte van sportverenigingen in Nederland in kaart gebracht. Dit onderzoek heeft van 1 april tot en met 13 april plaats gevonden door middel van een webenquête. In totaal zijn voor onderzoek de gegevens van 3.256 sportverenigingen geanalyseerd. Klik hier voor het volledige rapport.

Leiderdorp
Om een eerste indicatie van de financiële impact van de coronacrisis op Leiderdorpse sportverenigingen te krijgen, is hen expliciet gevraagd om deel te nemen aan het hierboven beschreven landelijke onderzoek. Zeventien (17) Leiderdorpse sportverenigingen hebben de vragenlijst ingevuld, deze vormen een redelijke afspiegeling van alle sportverenigingen in Leiderdorp. Echter, het geringe aantal sportverenigingen dat de vragenlijst heeft ingevuld zorgt ervoor dat gemiddeldes een vertekent beeld van de werkelijkheid kunnen geven. Desalniettemin kunnen we concluderen dat de bevindingen die gelden voor alle Nederlandse verenigingen ook gelden voor de Leiderdorpse verenigingen. Klik hier om deze belangrijkste bevindingen te lezen.

Openstelling
Klik hier voor algemene informatie over buiten sport in Leiderdorp i.v.m. het coronavirus.

* In de periode van 15 maart 2020 tot en met 28 april 2020 én de periode tot juli 2020