woensdag 6 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
andere beschikkingBesluit m.e.r.-beoordeling open bodemenergiesysteem Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp (2023-006992)

Wet milieubeheer

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 11 mei 2023 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Buro Bron, namens de Stichting Alrijne Zorggroep, voor de uitbreiding van het open bodemenergiesysteem op het terrein van het Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 in Leiderdorp.

Op het terrein is reeds een open bodemenergiesysteem aanwezig met een doublet. De voorgenomen activiteit betreft het onttrekken en retourneren van grondwater ten behoeve van het uitbreiden, het in werking nemen en houden van een open bodemenergiesysteem voor de klimaatbeheersing van het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp. De maximale waterverplaatsing per jaar bedraagt, na uitbreiding, 2.017.500 m³.

Voor de aanvraag van waterwetvergunning is dit m.e.r.-beoordelingsbesluit noodzakelijk volgens artikel 7.19 van de Wm, omdat de voorgenomen activiteit een omvang heeft van 2.017.500 m³ water per jaar en dit boven de drempelwaarde ligt van 1,5 miljoen m³ water per jaar. De activiteit valt onder categorie D 15.2 uit onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten beoordelen of ten behoeve van de waterwetvergunning een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan het artikel 7.16. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om een waterwetvergunning niet noodzakelijk is.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit en deze procedure kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland, telefoonnummer: 071 – 408 3100 of per email: info@odwh.nl onder vermelding van zaaknummer: 2023-006992.